Lajmërime

 • 1
 • 2
Lajmërim, program dhe rregullore për punën e këshillit për preventivë, abuzimin e fëmijëve Lajmërim, program dhe rregullore për punën e këshillit për preventivë, abuzimin e fëmijëve•   ... Read more
Njoftim nga Qendra e Bashkësisë së Komunës së Strugës Qendra e Bashkësisë së Komunës së Strugës në bashkëpunim me Forumin rinor arsimor ju fton në... Read more
Njoftim                Në bazë të nenit 3 nga  Urdhëresa për pjesëmarrjen e opinionit gjatë përpilimit të... Read more
Informim nga Ministria për bujqësi, pylltari dhe administrim të ujërave Ministria për bujqësi, pylltari dhe administrim të ujërave, i lajmëron të gjith personat e... Read more
Raport për vlerësim strategjik të ambientit jetësor Raport për vlerësim strategjik të ambientit jetësor për PDLU për PK nr.2786 KK Llabunisht-jashtë... Read more
Vendim për mosrealizim të Vlerësimit Strategjik për ndikimin e ambientit jetësor Vendim për mosrealizim të Vlerësimit Strategjik  për ndikimin e ambientit jetësor për më shumë... Read more
RAPORT PËR VLERËSIM STRATEGJIK TË MJEDISIT JETËSOR RAPORT PËR VLERËSIM STRATEGJIK TË MJEDISIT JETËSOR për DPLU për komlekse hotelesh B5 në PK nr.... Read more
Prezantim Publik Sipas Raporteve për Vlerësim Strategjik të Mjedisit Jetësor Në bazë të nenit 24 paragrafi 11 dhe nenit 50 I 50 b nga Ligji për planifikim hapësinor dhe... Read more
THIRRJE PUBLIKE Për shpërndarjen e mjeteve financiare nga Buxheti i komunës së Strugës                 Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 16 nga Ligji për vetëqeverisje lokale /... Read more
Forume me punëdhënësit Përfaqësuesit e Ministrisë për punë dhe politikë sociale, Agjencisë për punësim të RM-së, Qendrat... Read more
Anketë publike-Vreshtat Raport për vlerësim strategjik të ambientit jetësor për planin urbanistik jashtë vendbanimit... Read more

Kërko

 

 • Informatori zyrtar +

  Informatori zyrtar nr.1 02.05.2013 Informatori zyrtar nr.2 27.05.2013 Informatori zyrtar nr.3 12.08.2013 Informatori zyrtar nr.4 19.08.2013 Informatori zyrtar nr.5 17.09.2013 Read More
 • Sistematizimi +

  Sistematizimi i Komunës së Strugës Read More
 • Plani strategjik +

 • Plani aksional +

 • Planet zhvillimore +

 • 1