• 1
  • 2
Shpallje për kërkesën për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për... Read more
PROGRAM PËR PUNËN E KËSHILLIT PËR PREVENTIVË, ABUZIMIN E FËMIJËVE NË KOMUNËN E STRUGËS PËR VITIN 2016 PROGRAM PËR PUNËN E KËSHILLIT PËR PREVENTIVË, ABUZIMIN E FËMIJËVE NË KOMUNËN E STRUGËS PËR VITIN... Read more
SH P A LL J E për kërkesën për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për... Read more
THIRRJE PUBLIKE THIRRJE PUBLIKE Thirrje publike për shpërndarjen e mjeteve financiare për klubet  sportive,... Read more
Projekt versioni - Raport për vlerësim strategjik të mjedisit jetësor për PLDU PK 2826/9 KK Strugë Projekt versioni - Raport për vlerësim strategjik të mjedisit jetësor për PLDU për ndërtim të... Read more
INFORMACION LIDHUR ME SHFRYTËZIMIN E PROGRAMIT TË BASHKIMIT EVROPIAN ,,EVROPA KREATIVE” ,,Evropa kreative “ (Кulturë dhe Media) Program i Bashkimit Evropian për sektorët e kulturës... Read more
Lajmërim, program dhe rregullore për punën e këshillit për preventivë, abuzimin e fëmijëve Lajmërim, program dhe rregullore për punën e këshillit për preventivë, abuzimin e fëmijëve•   ... Read more
Njoftim nga Qendra e Bashkësisë së Komunës së Strugës Qendra e Bashkësisë së Komunës së Strugës në bashkëpunim me Forumin rinor arsimor ju fton në... Read more
Njoftim                Në bazë të nenit 3 nga  Urdhëresa për pjesëmarrjen e opinionit gjatë përpilimit të... Read more
Informim nga Ministria për bujqësi, pylltari dhe administrim të ujërave Ministria për bujqësi, pylltari dhe administrim të ujërave, i lajmëron të gjith personat e... Read more
Raport për vlerësim strategjik të ambientit jetësor Raport për vlerësim strategjik të ambientit jetësor për PDLU për PK nr.2786 KK Llabunisht-jashtë... Read more

Kërko