Lajmërime

 • 1
 • 2
Vendim për mosrealizim të Vlerësimit Strategjik për ndikimin e ambientit jetësor Vendim për mosrealizim të Vlerësimit Strategjik  për ndikimin e ambientit jetësor për më shumë... Read more
RAPORT PËR VLERËSIM STRATEGJIK TË MJEDISIT JETËSOR RAPORT PËR VLERËSIM STRATEGJIK TË MJEDISIT JETËSOR për DPLU për komlekse hotelesh B5 në PK nr.... Read more
Prezantim Publik Sipas Raporteve për Vlerësim Strategjik të Mjedisit Jetësor Në bazë të nenit 24 paragrafi 11 dhe nenit 50 I 50 b nga Ligji për planifikim hapësinor dhe... Read more
THIRRJE PUBLIKE Për shpërndarjen e mjeteve financiare nga Buxheti i komunës së Strugës                 Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 16 nga Ligji për vetëqeverisje lokale /... Read more
Forume me punëdhënësit Përfaqësuesit e Ministrisë për punë dhe politikë sociale, Agjencisë për punësim të RM-së, Qendrat... Read more
Anketë publike-Vreshtat Raport për vlerësim strategjik të ambientit jetësor për planin urbanistik jashtë vendbanimit... Read more
Mbledhje e rregullt e Këshillit të Komunës Rendi i ditës së Mbledhjes së dytë. Read more
Lajmërim për stërpikje Njoftohen të gjithë qytetarët e Komunës së Strugës se në periudhë, 15 korrik (e hënë) - 19 korrik... Read more
Vendim mbi zbatimin e Vlersimit Strategjik   Në pajtim me nenin 65 paragrafin (6) të Ligjit për Mjedisin jetsor ("Gazeta Zyrtare" nr. 53/05,... Read more
Lajmërim-Известување Për shkaqe teknike web faqja zyrtare e Komunës së Strugës opsioni në gjuhën maqedone nuk do të... Read more
L A J M Ë R I M Të nderuar qytetarë, Në bazë të nenit 47 paragrafi 1 të Ligjit për veprimtari hoteliere (“Gazeta... Read more

Kërko

 

 • Informatori zyrtar +

  Informatori zyrtar nr.1 02.05.2013 Informatori zyrtar nr.2 27.05.2013 Informatori zyrtar nr.3 12.08.2013 Informatori zyrtar nr.4 19.08.2013 Informatori zyrtar nr.5 17.09.2013 Read More
 • Sistematizimi +

  Sistematizimi i Komunës së Strugës Read More
 • Plani strategjik +

 • Plani aksional +

 • Planet zhvillimore +

 • 1