• 1
  • 2
SH P A LL J E për kërkesën për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për... Read more
THIRRJE PUBLIKE THIRRJE PUBLIKE Thirrje publike për shpërndarjen e mjeteve financiare për klubet  sportive,... Read more
Projekt versioni - Raport për vlerësim strategjik të mjedisit jetësor për PLDU PK 2826/9 KK Strugë Projekt versioni - Raport për vlerësim strategjik të mjedisit jetësor për PLDU për ndërtim të... Read more
INFORMACION LIDHUR ME SHFRYTËZIMIN E PROGRAMIT TË BASHKIMIT EVROPIAN ,,EVROPA KREATIVE” ,,Evropa kreative “ (Кulturë dhe Media) Program i Bashkimit Evropian për sektorët e kulturës... Read more
Lajmërim, program dhe rregullore për punën e këshillit për preventivë, abuzimin e fëmijëve Lajmërim, program dhe rregullore për punën e këshillit për preventivë, abuzimin e fëmijëve•   ... Read more
Njoftim nga Qendra e Bashkësisë së Komunës së Strugës Qendra e Bashkësisë së Komunës së Strugës në bashkëpunim me Forumin rinor arsimor ju fton në... Read more
Njoftim                Në bazë të nenit 3 nga  Urdhëresa për pjesëmarrjen e opinionit gjatë përpilimit të... Read more
Informim nga Ministria për bujqësi, pylltari dhe administrim të ujërave Ministria për bujqësi, pylltari dhe administrim të ujërave, i lajmëron të gjith personat e... Read more
Raport për vlerësim strategjik të ambientit jetësor Raport për vlerësim strategjik të ambientit jetësor për PDLU për PK nr.2786 KK Llabunisht-jashtë... Read more
Vendim për mosrealizim të Vlerësimit Strategjik për ndikimin e ambientit jetësor Vendim për mosrealizim të Vlerësimit Strategjik  për ndikimin e ambientit jetësor për më shumë... Read more
RAPORT PËR VLERËSIM STRATEGJIK TË MJEDISIT JETËSOR RAPORT PËR VLERËSIM STRATEGJIK TË MJEDISIT JETËSOR për DPLU për komlekse hotelesh B5 në PK nr.... Read more

Kërko