Informatori zyrtar

Informatori zyrtar nr.1 02.05.2013

Informatori zyrtar nr.2 27.05.2013

Informatori zyrtar nr.3 12.08.2013

Informatori zyrtar nr.4 19.08.2013

Informatori zyrtar nr.5 17.09.2013

Informatori zyrtar nr.6 01.10.2013

Informatori zyrtar nr.7 08.10.2013

Informatori zyrtar nr.8 16.10.2013

Informatori zyrtar nr.9 19.11.2013

Informatori zyrtar nr.10 10.12.2013

Informatori zyrtar nr.11

Informatori zyrtar nr.12

Informatori zyrtar nr.1 05.02.2014

Informatori zyrtar nr.2  18.03.2014

Informatori zyrtar nr.3 11.04.2014

Informatori zyrtar nr.4 06.05.2014

Informatori zyrtar nr.5 30.05.2014

Informatori zyrtar nr.6 01.07.2014

Informatori zyrtar nr.7 15.07.2014

Informatori zyrtar nr.8  13.08.2014

Informatori zyrtar nr.9  01.10.2014

Informatori zyrtar nr.10  05.11.2014

Informatori zyrtar nr.11  17.11.2014

Informatori zyrtar nr.12 12.12.2014

Informatori zyrtar nr.13 31.12.2014

Informatori zyrtar nr.1 29.01.2015

Informatori zyrtar nr.2 03.03.2015

Informatori zyrtar nr.3 17.03.2015

Informatori zyrtar nr.4 23.04.2015

Informatori zyrtar nr.5 03.06.2015

Informatori zyrtar nr.6 16.07.2015

Informatori zyrtar nr.7 02.09.2015

Informatori zyrtar nr.8 02.10.2015

Informatori zyrtar nr.09 02.11.2015

Informatori zyrtar nr.10 16.11.2015

Informatori zyrtar nr.11 14.12.2015

Informatori zyrtar nr.12 31.12.2015 

Informatori zyrtar nr.01 29.01.2016

Informatori zyrtar nr.02 25.02.2016

Informatori zyrtar nr.03 17.03.2016

Informatori zyrtar nr.04 01.04.2016

Informatori zyrtar nr.05 21.04.2016

Informatori zyrtar nr.06 31.05.2016

Informatori zyrtar nr.07 27.06.2016

Informatori zyrtar nr.08 13.07.2016

Informatori zyrtar nr.09 03.08.2016

Informatori zyrtar nr.10 29.08.2016

Informatori zyrtar nr.11 06.09.2016

Informatori zyrtar nr.12 13.10.2016

  • 1
  • 2
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/1 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne                              Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 02/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 01/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(njësia urbane 5 pjesë nga blloku 17- pjesa 2)                 Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e... Read more
SH P A LL J E për kërkesën për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike SHPKNJP,,ERJONA-L ,,                 Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4... Read more
Shpallje interne nr. 01/2016 për plotësimin e vendit të punës Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko