Informatori zyrtar

Informatori zyrtar nr.1 02.05.2013

Informatori zyrtar nr.2 27.05.2013

Informatori zyrtar nr.3 12.08.2013

Informatori zyrtar nr.4 19.08.2013

Informatori zyrtar nr.5 17.09.2013

Informatori zyrtar nr.6 01.10.2013

Informatori zyrtar nr.7 08.10.2013

Informatori zyrtar nr.8 16.10.2013

Informatori zyrtar nr.9 19.11.2013

Informatori zyrtar nr.10 10.12.2013

Informatori zyrtar nr.11

Informatori zyrtar nr.12

Informatori zyrtar nr.1 05.02.2014

Informatori zyrtar nr.2  18.03.2014

Informatori zyrtar nr.3 11.04.2014

Informatori zyrtar nr.4 06.05.2014

Informatori zyrtar nr.5 30.05.2014

Informatori zyrtar nr.6 01.07.2014

Informatori zyrtar nr.7 15.07.2014

Informatori zyrtar nr.8  13.08.2014

Informatori zyrtar nr.9  01.10.2014

Informatori zyrtar nr.10  05.11.2014

Informatori zyrtar nr.11  17.11.2014

Informatori zyrtar nr.12 12.12.2014

Informatori zyrtar nr.13 31.12.2014

Informatori zyrtar nr.1 29.01.2015

Informatori zyrtar nr.2 03.03.2015

Informatori zyrtar nr.3 17.03.2015

Informatori zyrtar nr.4 23.04.2015

Informatori zyrtar nr.5 03.06.2015

Informatori zyrtar nr.6 16.07.2015

Informatori zyrtar nr.7 02.09.2015

Informatori zyrtar nr.8 02.10.2015

Informatori zyrtar nr.09 02.11.2015

Informatori zyrtar nr.10 16.11.2015

Informatori zyrtar nr.11 14.12.2015

Informatori zyrtar nr.12 31.12.2015 

Informatori zyrtar nr.01 29.01.2016

Informatori zyrtar nr.02 25.02.2016

Informatori zyrtar nr.03 17.03.2016

Informatori zyrtar nr.04 01.04.2016

Informatori zyrtar nr.05 21.04.2016

Informatori zyrtar nr.06 31.05.2016

Informatori zyrtar nr.07 27.06.2016

Informatori zyrtar nr.08 13.07.2016

Informatori zyrtar nr.09 03.08.2016

Informatori zyrtar nr.10 29.08.2016

Informatori zyrtar nr.11 06.09.2016

Informatori zyrtar nr.12 13.10.2016

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(njësia urbane 5 pjesë nga blloku 17- pjesa 2)                 Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e... Read more
SH P A LL J E për kërkesën për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike SHPKNJP,,ERJONA-L ,,                 Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4... Read more
Shpallje interne nr. 01/2016 për plotësimin e vendit të punës Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
Shpallje për kërkesën për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për... Read more
PROGRAM PËR PUNËN E KËSHILLIT PËR PREVENTIVË, ABUZIMIN E FËMIJËVE NË KOMUNËN E STRUGËS PËR VITIN 2016 PROGRAM PËR PUNËN E KËSHILLIT PËR PREVENTIVË, ABUZIMIN E FËMIJËVE NË KOMUNËN E STRUGËS PËR VITIN... Read more
SH P A LL J E për kërkesën për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për... Read more
THIRRJE PUBLIKE THIRRJE PUBLIKE Thirrje publike për shpërndarjen e mjeteve financiare për klubet  sportive,... Read more
Projekt versioni - Raport për vlerësim strategjik të mjedisit jetësor për PLDU PK 2826/9 KK Strugë Projekt versioni - Raport për vlerësim strategjik të mjedisit jetësor për PLDU për ndërtim të... Read more
INFORMACION LIDHUR ME SHFRYTËZIMIN E PROGRAMIT TË BASHKIMIT EVROPIAN ,,EVROPA KREATIVE” ,,Evropa kreative “ (Кulturë dhe Media) Program i Bashkimit Evropian për sektorët e kulturës... Read more

Kërko