SISTEMATIZIMI I VENDEVE TË PUNËS NË KOMUNËN E STRUGËS

 

Në bazë të dispozitave ligjore, Kryetari i Komunës së Strugës sjell Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në Komunën e Strugës, me të cilin përcaktohet numri i përgjithshëm i të punësuarve, i nevojshëm për zbatimin e punëve dhe detyrave të Komunës së Strugës, rradhitja, niveli, emërtimi dhe përshkrimi i vendeve të punës sipas njësive organizative dhe kushtet e veçanta për kryerjen e atyre punëve dhe detyrave për çdo vend pune në veçanti.

Punët dhe detyrat që kryhen në Komunën e Strugës përcaktohen në bazë të ngjashmërisë, lidhshmërisë, llojit, vëllimit dhe shkallës së kompleksitetit, përgjegjësisë dhe kushteve të tjera për kryerjen e tyre. Pikërisht, punët dhe vendet e përcaktuara në këtë mënyrë janë baza për punësimin dhe shpërndarjen e punonjësve administrativë dhe të punësuarve të tjerë në Komunën e Strugës. Sistematizimi i vendeve të punës në Komunën e Strugës përbëhet nga pjesa tekstuale dhe tabelare, me përshkrim për secilin vend të punës.

SISTEMATIZIMI I VENDEVE TË PUNËS NË KOMUNËN E STRUGËS

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(njësia urbane 5 pjesë nga blloku 17- pjesa 2)                 Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e... Read more
SH P A LL J E për kërkesën për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike SHPKNJP,,ERJONA-L ,,                 Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4... Read more
Shpallje interne nr. 01/2016 për plotësimin e vendit të punës Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
Shpallje për kërkesën për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për... Read more
PROGRAM PËR PUNËN E KËSHILLIT PËR PREVENTIVË, ABUZIMIN E FËMIJËVE NË KOMUNËN E STRUGËS PËR VITIN 2016 PROGRAM PËR PUNËN E KËSHILLIT PËR PREVENTIVË, ABUZIMIN E FËMIJËVE NË KOMUNËN E STRUGËS PËR VITIN... Read more
SH P A LL J E për kërkesën për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për... Read more
THIRRJE PUBLIKE THIRRJE PUBLIKE Thirrje publike për shpërndarjen e mjeteve financiare për klubet  sportive,... Read more
Projekt versioni - Raport për vlerësim strategjik të mjedisit jetësor për PLDU PK 2826/9 KK Strugë Projekt versioni - Raport për vlerësim strategjik të mjedisit jetësor për PLDU për ndërtim të... Read more
INFORMACION LIDHUR ME SHFRYTËZIMIN E PROGRAMIT TË BASHKIMIT EVROPIAN ,,EVROPA KREATIVE” ,,Evropa kreative “ (Кulturë dhe Media) Program i Bashkimit Evropian për sektorët e kulturës... Read more

Kërko