SISTEMATIZIMI I VENDEVE TË PUNËS NË KOMUNËN E STRUGËS

 

Në bazë të dispozitave ligjore, Kryetari i Komunës së Strugës sjell Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në Komunën e Strugës, me të cilin përcaktohet numri i përgjithshëm i të punësuarve, i nevojshëm për zbatimin e punëve dhe detyrave të Komunës së Strugës, rradhitja, niveli, emërtimi dhe përshkrimi i vendeve të punës sipas njësive organizative dhe kushtet e veçanta për kryerjen e atyre punëve dhe detyrave për çdo vend pune në veçanti.

Punët dhe detyrat që kryhen në Komunën e Strugës përcaktohen në bazë të ngjashmërisë, lidhshmërisë, llojit, vëllimit dhe shkallës së kompleksitetit, përgjegjësisë dhe kushteve të tjera për kryerjen e tyre. Pikërisht, punët dhe vendet e përcaktuara në këtë mënyrë janë baza për punësimin dhe shpërndarjen e punonjësve administrativë dhe të punësuarve të tjerë në Komunën e Strugës. Sistematizimi i vendeve të punës në Komunën e Strugës përbëhet nga pjesa tekstuale dhe tabelare, me përshkrim për secilin vend të punës.

SISTEMATIZIMI I VENDEVE TË PUNËS NË KOMUNËN E STRUGËS

  • 1
  • 2
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/1 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne                              Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 02/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 01/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(njësia urbane 5 pjesë nga blloku 17- pjesa 2)                 Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e... Read more
SH P A LL J E për kërkesën për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike SHPKNJP,,ERJONA-L ,,                 Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4... Read more
Shpallje interne nr. 01/2016 për plotësimin e vendit të punës Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko