SISTEMATIZIMI I VENDEVE TË PUNËS NË KOMUNËN E STRUGËS

 

Në bazë të dispozitave ligjore, Kryetari i Komunës së Strugës sjell Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në Komunën e Strugës, me të cilin përcaktohet numri i përgjithshëm i të punësuarve, i nevojshëm për zbatimin e punëve dhe detyrave të Komunës së Strugës, rradhitja, niveli, emërtimi dhe përshkrimi i vendeve të punës sipas njësive organizative dhe kushtet e veçanta për kryerjen e atyre punëve dhe detyrave për çdo vend pune në veçanti.

Punët dhe detyrat që kryhen në Komunën e Strugës përcaktohen në bazë të ngjashmërisë, lidhshmërisë, llojit, vëllimit dhe shkallës së kompleksitetit, përgjegjësisë dhe kushteve të tjera për kryerjen e tyre. Pikërisht, punët dhe vendet e përcaktuara në këtë mënyrë janë baza për punësimin dhe shpërndarjen e punonjësve administrativë dhe të punësuarve të tjerë në Komunën e Strugës. Sistematizimi i vendeve të punës në Komunën e Strugës përbëhet nga pjesa tekstuale dhe tabelare, me përshkrim për secilin vend të punës.

SISTEMATIZIMI I VENDEVE TË PUNËS NË KOMUNËN E STRUGËS

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko