Shpallje interne nr. 01/2016 për plotësimin e vendit të punës

Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015),neni 2 nga Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrën e parashtrimit të fletëparaqitjes për avansim, mënyrën e zbatimit të selektimit administrativ dhe intervistës, si dhe mënyrën  e përcaktimit të pikëve dhe numrit maksimal të pikëve nga procedura e selektimit, në varshmëri nga kategorizimi i vendit të punës për të cilin është hapur shpallja interne (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.11/2015) Komuna e Strugës shpall

SHPALLJE INTERNE

numër 01/2016

Për plotësimin e vendit të punës me

avansim

                1.Këshilltarë për vlerësim të efektit për nëpunësin administrativ në Komunën e Strugës, me shifër UPR 01 01 V01 000 në Njësinë për administrim me resurse njerëzore  -Komuna e Strugës 1(një) realizues.

                Kushtet e veçanta të parapara për vendin e punës të përcaktuara në Ligjin për nënpunës administrativ dhe aktin për sistematizim

                - për nivelin V1 sipas kornizës kualifikuese Maqedonase kërkohet nivel kualifikimi VI A dhe më së paku 240 kredit të fituara sipas EKTS ose të kryer shkallën VII/1;

                -  Shkencat juridike;

                -Më së paku tre vjet përvojë pune në atë drejtim

                - njohja e njërës nga tre gjuhëve më së shumti shfrytëzuese në Unionin Europian (angleze, franceze, gjermane), përvetësimi i çertifikatës të njohur ndërkombëtarisht, çertifikat  e cila do të jetë e dhën zyrtarisht nga testator europian, anëtarë të shoqatës, ALTE testator evropian të A2 (A2) nivelit të CEFR, përkatësisht IELTS me 3 poena, BULATS, ose TOEFEL PBT më së paku 400 pikë, TOEFEL CBT më së paku 95 pik, ose TOEFEL IBT më së paku 30 pik ose DELF,TCF,TEF, ose Gete certifikatë.

                -  Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë zyrtare që tregohet me basgkangjitje të vërtetimit, pra posedimi i certifikatës e njohur ndërkombëtarisht për provime të kaluara për : Certiport: IC3 GS4 Kez Applications, Microsoft: MOS Word ose MOS Excell-të kaluar, ose ECDL:Core vlerësohet me pikë shtesë.

                -   Aftësi për punë në grup.

                Nënpunësi administrativ i punësuar në institucionin e njëjt, i cili i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për plotësim të vendit të punës të shënuar për nivelin përkatës në këtë ligj dhe në aktin për sistematizim si dhe:

                - të jet i vlerësuar me notë “A” ose “B” nga vlerësimi i fundit,

                - të jet në vend pune e cila në pajtim me aktin për sistematizim  është nëdrejtpërdrejt në nivel më të ulët me vendin e punës për të cilin është hapur shpallja interne,

                - të ketë kaluar më së paku dy vite në vendin  e punës përkatës dhe

                - të mos i jet tërhequr masë disiplinore në vitet e fundit para se të shpallet shpallja interne.

                Afati për parashtrimin e fletëparaqitjes është 5 (pesë) ditë pune, e llogaritur nga dita e hapjes së shpalljes (duke mos e llogaritur ditën e vet hapjes).

                Orari ditor i kohës së punës  nga ora 08.00 deri në orën 16.00.

                Ditët punuese: nga e Hëna deri të Premten

                Koha e punës: 40 (dyzet) orë në javë

 

                Shuma neto e të hollave  nga pjesa e rrogës bazë për titullin përkatës arrin 26.563,oo denarë.

                Nënpunësi administrativ të interesuar parashtrojnë fletëparaqitjen e plotësuar dhe dëshmit për të dhënat që i përmban fletëparaqitja përmes arshivës të Komunës së Strugës deri te Njësia për administrim me resurse njerëzore në adresën Komuna e Strugës Sheshi “Nënë Tereze” p.n., si dhe deri te adresa elektronike zyrtare Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e shënuar me thirrjen “shpallje interne”.

                Fletparaqitja e parashtruar jashtë afatit kohor, me mangësi plotësimi dhe e pakompletuar nuk do të merret në parasysh.

                Procedurën  do ta zbatoi Komisioni për selektim për avannsim e formuar nga ana e Kryetarit të Komunës së Strugës.

                Kandidati i cili ka dhën të dhëna të rrejshme në fletëparaqitje diskualifikohet nga procedura e mëtutjeshme.

FORMULAR PËR PARAQITJE

KOMUNA E STRUGËS

Kryetar,

 Ziadin Sela

Nr.04-3954/3

14.10.2016

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko