Projekt – Raport për vlersim strategjik në ndikim të mjedisit jetësor për PLDU me qëllim G2 – industri e lehtë dhe jondotëse në Pk.nr.2829/2, Pk.nr.2829/7, Pk.nr.2829/22 dhe pjesë nga 2830/114 në v.q. Popovo Bllato Komuna e Strugës

Në bazë të nenit 69 nga Ligji për mjedisin jetësor ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 192/15, 39/16 dhe 42/16) dhe Urdhëresën për pjesmarjen e opinionit gjatë përpilimit të dispozitave dhe akteve tjera, si dhe planet dhe programet në sferën e mjedisit jetësor ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 147/08 dhe 45/11) u.d.Kryetari i Komunës së Strugës.

O R G A N I Z O N

          Shqyrtim publik dhe konsultim me opinionin sipas Raportit për vlersimi strategjik në ndikim të  mjedisit jetësor për  DPLU me qëllim G2 – industri e lehtë dhe jondotëse në Pk.nr.2829/2, Pk.nr.2829/7, Pk.nr.2829/22 dhe pjesë nga 2830/114 në v.q. Popovo Bllato Komuna e Strugës .

1. Informohet opinioni se është vënë në shqyrtim dhe konsultim me opinionin, Raportit për vlersimi strategjik në ndikim të mjedisit jetësor për  DPLU me qëllim G2 – industri e lehtë dhe jondotëse në Pk.nr.2829/2, Pk.nr.2829/7, Pk.nr.2829/22 dhe pjesë nga 2830/114 në v.q. Popovo Bllato Komuna e Strugës .

2. Raporti për vlersimin strategjik në ndikim të mjedisit jetësor është ekspozuar në Sektorin për planifiki hapësinor dhe veprimtari komunale, në Komunën e Strugës çdo ditë pune  nga ora 8 – 16, filluar nga data 30.06.2017 deri në 29.07.2017.

3. Konsultimi me opinionin do të mbahet në 26.07.2017, në Komunën e Strugës, me fillim në orën 14.00.

4. Personat juridik dhe fizik dhe  opinioni mundë të parashtrojnë mendimet e tyre në lidhje me Raportin deri te Komuna e Strugës në afat prej 30 ditëve  në shqyrtim publik.

5. Të gjithë palët e interesuar janë të ftuar të marrin pjesë në debatin publik dhe të japim mendimet e tyre, vërejtjen dhe propozimet sipas Raortit për vlersim strategjik në ndikimin e mjedisit jetësor dhe të njëjtat mund ti dërgojnë në  e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , ose permes postës në adresën: Komuna e Strugës, rr. Nënë Tereza pn, 6330 Strugë.

 

SHTOJCË

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more

Kërko