SHPALLJE INTERNE numër 02/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim

Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016 ),neni 2 nga Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrën e parashtrimit të fletëparaqitjes për avansim, mënyrën e zbatimit të selektimit administrativ dhe intervistës, si dhe mënyrën  e përcaktimit të pikëve dhe numrit maksimal të pikëve nga procedura e selektimit, në varshmëri nga kategorizimi i vendit të punës për të cilin është hapur shpallja interne (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.11/2015) Komuna e Strugës shpall

SHPALLJE INTERNE

numër 02/2017

Për plotësimin e vendit të punës me

avancim

1.Udhëheqës në Njësinë për sport dhe shoqata të  qytetarëve në Komunën e Strugës, me shifër UPR 01 01 B04 000  në Njësinë për sport dhe shoqata të  qytetarëve -Komuna e Strugës 1(një) realizues.

Kushtet e veçanta të parapara për vendin e punës të përcaktuara në Ligjin për nënpunës administrativ dhe aktin për sistematizim

- njohja e njërës nga tre gjuhëve më së shumti shfrytëzuese në Unionin Europian (angleze, franceze, gjermane), përvetësimi i çertifikatës të njohur ndërkombëtarisht, çertifikat  e cila do të jetë e dhën zyrtarisht nga testator europian, anëtarë të shoqatës, ALTE testator evropian të B1 (B1) nivelit të CEFR, përkatësisht IELTS me 3,5 - 4,5 poena, BULATS, ose TOEFEL PBT më së paku 450 pikë, TOEFEL CBT më së paku 135 pik, ose TOEFEL IBT më së paku 45 pik ose DELF,TCF,TEF, ose Gete certifikatë,  TestDaf, njohja e gjuhës angleze mund të tregohet dhe me bashkëngjitjen e certifikatës të njohur ndërkombëtarisht sipas NATO standardit STANG 6001 për nivelin përkatës, ndërsa nëpunësit administrativ nga kategoria B3 dhe B4 duhet të posedoj çertifikat me STANG 2222.

-  njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë zyrtare që tregohet me basgkangjitje të vërtetimit, pra posedimi i certifikatës e njohur ndërkombëtarisht për provime të kaluara për : Certiport: IC3 GS4 Kez Applications, Microsoft: MOS Word ose MOS Excell-të kaluar, ose ECDL:Core vlerësohet me pikë shtesë.

-    vërtetim për provimin e dhënë për punë administrative.

Shuma neto e të hollave  nga pjesa e rrogës neto për titullin përkatës arrin 30.060,oo denarë.

2.Udhëheqës Sekori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor, me shifër UPR 01 01 B02 000 në  Sekori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor   -Komuna e Strugës 1(një) realizues.

Kushtet e veçanta të parapara për vendin e punës të përcaktuara në Ligjin për nënpunës administrativ dhe aktin për sistematizim

- njohja e njërës nga tre gjuhëve më së shumti shfrytëzuese në Unionin Europian (angleze, franceze, gjermane), përvetësimi i çertifikatës të njohur ndërkombëtarisht, çertifikat  e cila do të jetë e dhën zyrtarisht nga testator europian, anëtarë të shoqatës, ALTE testator evropian të B2 (B2) nivelit të CEFR, përkatësisht IELTS me 5 - 6 poena, BULATS, ose TOEFEL PBT më së paku 500 pikë, TOEFEL CBT më së paku 175 pik, ose TOEFEL IBT më së paku 60 pik ose DELF, TCF, TEF, ose   Gete certifikatë, TestDaf, njohja e gjuhës angleze mund të tregohet dhe me bashkëngjitjen e certifikatës të njohur ndërkombëtarisht sipas NATO standardit STANG 6001 për nivelin përkatës, ndërsa nëpunësit administrativ nga kategoria B1 dhe B2 duhet të posedoj çertifikat me STANG 2+2+2+2.

-  Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë zyrtare që tregohet me basgkangjitje të vërtetimit, pra posedimi i certifikatës e njohur ndërkombëtarisht për provime të kaluara për : Certiport: IC3 GS4 Kez Applications, Microsoft: MOS Word ose MOS Excell-të kaluar, ose ECDL:Core vlerësohet me pikë shtesë.

-   vërtetim për provimin e dhënë për punë administrative.

Shuma neto e të hollave  nga pjesa e rrogës neto për titullin përkatës arrin 38.100,00 denarë.

 

Nënpunësi administrativ i punësuar në institucionin e njëjt, i cili i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për plotësim të vendit të punës të shënuar për nivelin përkatës në këtë ligj dhe në aktin për sistematizim si dhe:

- të jet i vlerësuar me notë “A” ose “B” nga vlerësimi i fundit,

- të jet në vend pune e cila në pajtim me aktin për sistematizim  është nëdrejtpërdrejt në nivel më të ulët me vendin e punës për të cilin është hapur shpallja interne,

- të ketë kaluar më së paku dy vite në vendin  e punës përkatës dhe

- të mos i jet tërhequr masë disiplinore në vitet e fundit para se të shpallet shpallja interne.

Afati për parashtrimin e fletëparaqitjes është 5 (pesë) ditë pune, e llogaritur nga dita e hapjes së shpalljes (duke mos e llogaritur ditën e vet hapjes).

Orari ditor i kohës së punës  nga ora 08.00 deri në orën 16.00.

Ditët punuese: nga e Hëna deri të Premten

Koha e punës: 40 (dyzet) orë në javë

Nënpunësi administrativ të interesuar parashtrojnë fletëparaqitjen e plotësuar dhe dëshmit për të dhënat që i përmban fletëparaqitja përmes arshivës të Komunës së Strugës deri te Njësia për administrim me resurse njerëzore në adresën Komuna e Strugës Sheshi “Nënë Tereze” p.n., si dhe deri te adresa elektronike '); document.write(addy78228); document.write('<\/a>'); //-->\n Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ">zyrtare Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

e shënuar me thirrjen “shpallje interne”.

Fletparaqitja e parashtruar jashtë afatit kohor, me mangësi plotësimi dhe e pakompletuar nuk do të merret në parasysh.

Procedurën  do ta zbatoi Komisioni për selektim për avannsim e formuar nga ana e Kryetarit të Komunës së Strugës.

Kandidati i cili ka dhën të dhëna të rrejshme në fletëparaqitje diskualifikohet nga procedura e mëtutjeshme.

FLETPARAQITJE

Бр./Nr. 04-2135/3

12.06.2017

KOMUNA E STRUGËS

U.D Kryetar,

Mustafa Zabzun

 

 

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more

Kërko