VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne

            

 

              Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonis nr.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015,5/2016 dhe 142/2016),Sekretari I komunës së Strugës solli,

VENDIM

Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne

1.            Nënpunësi administrativ Drita Mehmedovski , përmes Shpalljes interne, zgjidhet për vendin e punës Udhëheqëse Njësie për administrim me resurse njerëzore shifra UPR 01 01 B04 000 me titull Udhëheqës, në Njësin për administrim me resurse njerëzore.

2.            Nënpunësi administrativ i zgjedhur në afat prej 3 (tre) ditëve nga dita e shpalljes të këtij Vendimi   është i obliguar të parashtroj dëshmit për plotësimin e kushteve të veçanata.

3.            Pas përfundimit të procedurës së zgjedhjes dhe përfundimit të Vedimit, Sekretari i Komunës së Strugës do të sjell  Aktvendim për avancim të kandidatit të përzgjedhur për nënpunës administrativ nga pika 1 e këtij Vendimi.

Arsyetim

Në pajtim me kërkesën për fillimin e procedurës për avancim të nënpunësit administrativ me shpallje interne nr.04-2134/1 dhe Lajmërimin për sigurimin e mjeteve financiare nr.04-2134/2,  Njësia për administrim me resurse njerëzore  shpalli : shpallje interne në veb faqen e Komunës së Strugës.

Komisioni për selektim dhe avancim të nënpunësit administrativ i formuar me Aktvendim nr.04- 2134/4 nga data 12.07.2017 , realizoi selektim administartiv pas shpalljes interne të theksuar dhe përpiloi procesverbal  dhe shtojcë të Rang listës me pikësim të dëshmive me nr.04-2134/8nga data 19.07.2017.

Komisioni për selektim të nënpunësit administrativ e caktoi dhe e realizoi intervistën me kandidatin e vetëm Drita Mehmedovski , me çka përpiloi Procesverbal  nga puna e Komisionit për realizim të intervistës  në datën 19.07.2017.

 Rang listën finale nga realizimi i intervistës është parashtruar deri te Sekretari i Komunës së Strugës  me kandidtatin e parë të ranguar në List.

Në pajtim me rang listën fianle  e cila është pjesë   nga Procesverbali dhe duke pasur parasysh   se kandidati i theksuar është kandidat i vetëm që i plotëson kushtet e nevojshme  për vendin e theksuar  u vendos si në dispozitivin e këtij Vendimi.

    Mjetet Juridike : Kundër këtij Vendimi për zgjedhje , kandidati ka të drejt ankese në afat prej 8 (tetë) ditëve deri te Agjensioni për administartë , nga dita e shpalljes të Vendimit në Veb faqen e Komunës së Strugës.

Parashtruar deri:

 

-              Nënpunësi administrativ i zgjedhur

-              Njësia për administrim për resurse njerëzore

Nr.04-2134/10

24.07.2017

KOMUNA E STRUGËS

Sekretar,

Krenar Lloga

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko