VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/1

Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonis nr.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015,5/2016 dhe 142/2016),Sekretari I komunës së Strugës solli,

VENDIM

Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/1

1. Nënpunësi administrativ Afrim Bekteshi, përmes Shpalljes interne, zgjidhet për vendin e punës  Udhëheqës  Njësine për sport dhe shoqata të qytetarëve, me shifër UPR 01 01 B04 000  me titull Udhëheqës në Njësinë për sport dhe shoqata të qytetarëve, dhe

2.  Nënpunësi administrativ i zgjedhur në afat prej 3 (tre) ditëve nga dita e shpalljes të këtij Vendimi   është i obliguar të parashtroj dëshmit për plotësimin e kushteve të veçanata.

3. Pas përfundimit të procedurës së zgjedhjes dhe përfundimit të Vedimit, Sekretari i Komunës së Strugës do të sjellë  Aktvendim për avancim të kandidatit të përzgjedhur për nënpunës administrativ nga pika 1 e këtij Vendimi.

Arsyetim

Në pajtim me kërkesën për fillimin e procedurës për avancim të nënpunësit administrativ me shpallje interne nr.04-2135/1 dhe Lajmërimin për sigurimin e mjeteve financiare nr.04-  2135/2,  Njësia për administrim me resurse njerëzore  shpalli : shpallje interne në veb faqen e Komunës së Strugës.

Komisioni për selektim dhe avancim të nënpunësit administrativ i formuar me Aktvendim nr.04- 2135/4 nga data  12.07.2017 , realizoi selektim administartiv pas shpalljes interne të theksuar dhe përpiloi procesverbal  dhe shtojcë të Rang listës me pikësim të dëshmive me nr.04-2135/8nga data 19.07.2017.

Komisioni për selektim të nënpunësit administrativ e caktoi dhe e realizoi intervistën me kandidatin e vetëm Afrim Bekteshi , me çka përpiloi Procesverbal  nga puna e Komisionit për realizim të intervistës  në datën 24.07.2017.

 Rang listën finale nga realizimi i intervistës është parashtruar deri te Sekretari i Komunës së Strugës  me kandidtatin e parë të ranguar në List.

Në pajtim me rang listën fianle  e cila është pjesë   nga Procesverbali dhe duke pasur parasysh   se kandidati i theksuar është kandidat i vetëm që i plotëson kushtet e nevojshme  për vendin e theksuar  u vendos si në dispozitivin e këtij Vendimi.

 Mjetet Juridike : Kundër këtij Vendimi për zgjedhje , kandidati ka të drejt ankese në afat prej 8 (tetë) ditëve deri te Agjensioni për administartë , nga dita e shpalljes të Vendimit në Veb faqen e Komunës së Strugës.

Parashtruar deri:

Nënpunësi administrativ i zgjedhur

Njësia për administrim për resurse njerëzore.

Nr.04-2135/10

25.07.2017

KOMUNA E STRUGËS

Sekretar,

Krenar Lloga

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko