Aktvendim për konvokimin e Mbledhjes së 51, të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 51, të Këshillit të Komunës së  Strugës

E konvokoj mbledhjen e 51 të Këshillit të Komunës së Strugës për datën 28.12.2016,  (e mërkurë), me fillim në ora 10,oo në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

Këshilli do të punojë me këtë

R e n d    t ë    d i t ë s

 

             -Propozim – Procesverbal nga mbledhja e 50  e Këshillit të komunës së Strugës,

1.                   Program për punën e NPN “Proaqua” Strugë në njësi punuese për vitin 2017,

2.                   Program për punën e NP “Komunallno” Strugë për vitin 2017,

3.                   Program për punën e NP “Oktis” – f.Oktis Strugë për vitin 2017,

4.                   Program për barazi gjinore të komunës së Strugës për vitin 2017,

5.                   Program për punë në sferën e zotërimit me tokë ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë në territorin e komunës së Strugës për vitin 2017,

6.                   Program për ndryshim dhe plotësim të  Programit për punim, ndryshim dhe plotësim të Planeve urbanistike për vitin 2016,

7.                   Program për punim, ndryshim dhe plotësim të Planeve urbanistike për vitin 2017,

8.                   Program për ndërtim, rikonstruim, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale në Komunën e Strugës për vitin 2017,

9.                   Program për rregullimin e tokës ndërtimore në komunën e Strugës për vitin 2017,

10.               Program për ndërtim të trasave te reja dhe rekonstruim të ndriçimit publik në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2017.

11.               Program për përkrahje të zhvillimit ekonomik lokal për vitin 2017,

12.               Raport për punën e Njësisë për zhvillim ekonomik lokal për vitim 2016.

13.               Vendim    për dhënie pëlqim për aplikim në projekte  në  Byronë  për  zhvillim      të barabartë të RM me projektin “Përgatitje  e  dokumentacionit   teknik për   ndërtim  të  kanalizimit  në  fshatin Tateshi i Epërm”

14.               Vendim    për dhënie pëlqim për aplikim në projekte  në  Byronë  për  zhvillim      të barabartë të RM përmes Qendrës për zhvillim të Rajonit planor Jugperëndimor për vitin 2016 me projektin “Përgatitje  e  dokumentacionit   teknik për   ndërtimin e shtegut për këmbësorë nga ura e Moroishtës deri në f.Drasllajcë”.  

15.               Vendim për marrjen e borxhit nga Shkollat fillore komunale të komunës së Strugës për sezonin e ngrohjes 2016 – 2017.

16.               Propozim – Vendim për përcaktimin e kriteriumeve  matëse të bblok dotacioneve për arsimin fillor për vitin 2017.

17.               Propozim – Vendim për përcaktimin e kriteriumeve matëse të bblok dotacioneve për arsimin e mesëm për vitin 2017.

18.               Propozim - Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e  dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit Pk.nr.994/1 KK Vranishtë me kërkesë të personit  Inis Istrefi nga f.Veleshtë, për lëndë nr.10-2313.

19.               Propozim - Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e  dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit Pk.nr.994/1 KK Vranishtë me kërkesë të personit  Inis Istrefi nga f.Veleshtë, për lëndë nr.10-2314.

20.               Propozim - Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e  dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit për Pk.Nr.1882   KK – Ladorisht – jashtë rajonit për ndërtim,  me kërkesë të personave Kimet dhe Leonard Banushi nga f.Ladorisht.

21.               Propozim - Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e  dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit për Pk.nr. 2034/1 KK Vevçan – jashtë rajonit për ndërtim, me kërkesë të personit  Ermond Bajrami nga f.Zagraçan.

22.               Propozim - Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e  dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit për Pk.nr. 2034/1 KK Vevçan – jashtë rajonit për ndërtim, me kërkesë të personit  Ermond Bajrami nga f.Zagraçan.

23.               Propozim - Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e  dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit Pk.nr.890/1  KK Livadhi,  me kërkesë të personit Mexhait Mamudi nga f.Livadhi.

24.               Vendim  për përcaktimin e kushteve për komunikacion të automjeteve në zonat e komunikacionit të qetësuar dhe zonat e këmbësorëve në qytetin e Strugës.

25.               Raport financiar për punën e NP “Komunallno” Strugë – kuartali III/2016,

26.               Raport financiar për punën e NPN “Proaqua ” Strugë – kuartali    III/2016,

27.               Propozim – Buxhet i komunës së Strugës për vitin 2017,

28.               Propozim – Vendim për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2017,

29.               Propozim – Vendim për maksimumin e arkës për vitin 2017

MATERIALET E MBLEDHJES SË 51-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetar,

Abdulla Qazimoski

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko