Aktvendim për konvokimin e Mbledhjes së 52, të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 52, të Këshillit të Komunës së  Strugës

E konvokoj mbledhjen e 52 të Këshillit të Komunës së Strugës për datën 30.01.2017 (E hënë), me fillim në ora 10,oo në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

Këshilli do të punojë me këtë

R e n d    t ë    d i t ë s

 

         -Propozim–Procesverbal nga mbledhja e 51  e Këshillit të komunës së Strugës,

1.       Propozim - Aktvendim për ndërprerjen e mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës së Strugës

2.       Verifikim i mandatit të anëtarit të Këshillit,

3.       Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës – kuartali IV/2016,

4.       Raport kuartal për punën e NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f.Dollogozhdë – kuartali  III/2016

5.       Raport për punën e NJTZF – Strugë për periudhën kohore Janar – Dhjetor 2016

6.       Program për mbështetje dhe financim të Organizatave qytetare dhe Fondacioneve në Komunën e Strugës për vitin 2017

7.       Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për punim të Planeve urbanistike për vitin 2016

8.       Vendim për nevojën e vendosjes së pajisjes urbane

9.       Rregullore për përcaktimin e lokacioneve për vendosjen e pajisjes urbane

10.   Program për vendosjen e pajisjes urbane në territorin e komunës së Strugës për vitin 2017

11.   Vendim për përcaktim dhe pagesë të taksës komunale

12.   Propozim - Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e  dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit Pk. nr. 589/2  KK Ladorisht – jashtë raj.ndërt,  me kërkesë të personitVerdat Kolonja nga f.Ladorisht.

13.   Vendim  për përcaktimin e kushteve për komunikacion të automjeteve në zonat e komunikacionit të qetësuar dhe zonat e këmbësorëve në qytetin e Strugës.

14.   Vendim për lirim nga komunalet Shtëpia e kulturës  në f.Shum

15.   Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarëve në Këshillin shkollor të SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë

16.   Aktvendim për emërim të anëtarëve të Këshillit shkollor “Josip Bros Tito” – Strugë.

17.   Vendim për ndryshimin e  Rregullave për punën e Këshillit të bashkësive vendore të komunës së Strugës 

18.   Vendim për marrjen e borxhit për naftë të  Shkollave fillore

Materialet e mbledhjes se 52-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetar,

Abdulla Qazimoski

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(njësia urbane 5 pjesë nga blloku 17- pjesa 2)                 Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e... Read more
SH P A LL J E për kërkesën për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike SHPKNJP,,ERJONA-L ,,                 Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4... Read more
Shpallje interne nr. 01/2016 për plotësimin e vendit të punës Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
Shpallje për kërkesën për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për... Read more
PROGRAM PËR PUNËN E KËSHILLIT PËR PREVENTIVË, ABUZIMIN E FËMIJËVE NË KOMUNËN E STRUGËS PËR VITIN 2016 PROGRAM PËR PUNËN E KËSHILLIT PËR PREVENTIVË, ABUZIMIN E FËMIJËVE NË KOMUNËN E STRUGËS PËR VITIN... Read more
SH P A LL J E për kërkesën për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për... Read more
THIRRJE PUBLIKE THIRRJE PUBLIKE Thirrje publike për shpërndarjen e mjeteve financiare për klubet  sportive,... Read more
Projekt versioni - Raport për vlerësim strategjik të mjedisit jetësor për PLDU PK 2826/9 KK Strugë Projekt versioni - Raport për vlerësim strategjik të mjedisit jetësor për PLDU për ndërtim të... Read more
INFORMACION LIDHUR ME SHFRYTËZIMIN E PROGRAMIT TË BASHKIMIT EVROPIAN ,,EVROPA KREATIVE” ,,Evropa kreative “ (Кulturë dhe Media) Program i Bashkimit Evropian për sektorët e kulturës... Read more

Kërko