Aktvendim për konvokimin e Mbledhjes së 53, të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 53, të Këshillit të Komunës së  Strugës

E konvokoj mbledhjen e 53 të Këshillit të Komunës së Strugës për datën28.02.2017,  (e martë), me fillim në ora 10,oo në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

Këshilli do të punojë me këtë

R e n d       d i t е

 

-Propozim–Procesverbal nga mbledhja e 52  e Këshillit të komunës së Strugës,

1.       Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të komunës së Strugës për vitin 2016,

2.       Raport  për  realizimin  e  Programit   për  aktivitetet  në  Komunën  e  Strugës  në  sferën   e    mbrojtjes sociale  për  nevojat  e   qytetarëve      në   komunën   e   Strugës   për  vitin 2016,

3.       Raport për realizimin e Programit për realizimin e masave të përgjithshme për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet ngjitëse në Komunën e Strugës për vitin 2016,

4.       Raport vjetor për punën e sektorit për mbikëqyrje inspektuese – inspektorat në komunën e Strugës për periudhën 02.01.2016 – 31.12.2016,

5.       Raport   për   realizimin   e  Programit për teknologji  informatike  për  vitin 2016,

6.       Raport   për   realizimin   e   Programit për  mbrojtje  dhe   shpëtim   për   vitin 2016,

7.       Raport   për   realizimin   e   Programit për   bashkësitë   vendore   për   vitin 2016,

8.       Propozim – Strategji për përmirësimin të të kuptuarit ndërkulturor në Komunën e Strugës,

9.       Vendim për ndarjen e ndihmës financiare të njëfishtë për SHPKNJP “Radio Rapi” – Strugë,

10.   Vendim për miratimin e raportit të Komisionit regjistrues të Komunës së Strugës me gjendje të datës 31.12.2016,

11.   Raport për gjendjen në sferën e kriminalitetit, rendi publik, qetësia dhe sigurimi i komunikacionit rrugor në territorin e  komunës së Strugës për periudhën 01.07.2016 të datës 31.12.2016.

12.   Vendim për bartjen e të drejtës së pronësisë të sendit të luajtshëm – pronësi e Komunës së Strugës SHMK “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë.

13.   Vendim për bartjen e të drejtës së pronësisë të sendit të luajtshëm – pronësi e Komunës së Strugës EPÇKF “8 marsi”- Strugë.

14.   Propozim -  Vendim për Projekt – Plani detal urbanistik për NJU – 7 pjesë nga blloku 20,

15.   Aktvendim   për   shkarkim   dhe emërim  të  anëtarëve  në  Këshillin shkollor të SHFK “Goce Delqev” – f. Podgorcë

16.   Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarëve në Këshillin shkollor të SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë,

17.   Aktvendim  për shkarkim dhe emërim të Kryetarit të Komisionit për financa dhe buxhet dhe zhvillim lokal ekonomik,

18.   Aktvendim  për   shkarkim  dhe  emërim të anëtarit të Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërime.

19.   Propozim – Aktvendim për formimin e Komisionit.

20.   Propozim – Vendim   për   përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik   për    harmonizimin  e   dedikimit    të planit     për   pjesë   nga    PK.nr.764/1 KK   Kalishtë   kërkesë   të     personit     Gëzim    Izeiri nga    f.Novo    Sellë -  Strugë.

21.   Propozim – Vendim   për   përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit   planor          urbanistik   për    harmonizimin  e   dedikimit       të planit     për   pjesë    nga       PK.nr.2003/2 KK   Morovishtë   kërkesë    të     personit     Aleksandar dhe Roberto Prentoski  nga    lagj.Vreshtat e Liqenit -  Strugë.

22.   Propozim – Vendim   për   përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik   për    harmonizimin  e   dedikimit    të planit     për   pjesë   nga    PK.nr.151/2 KK   Bixhovë   kërkesë   të     personit     Zudi Pollozhani nga    f.Bixhovë -  Strugë.

23.   Propozim – Vendim   për   përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik   për    harmonizimin  e   dedikimit    të planit     për   pjesë   nga    PK.nr.1954/2 dhe pjesë të PK.nr.1955  KK   Strugë   kërkesë   të     personit     Ibraim Ismailoski nga Struga.

24.   Propozim – Vendim   për   përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik   për    harmonizimin  e   dedikimit    të planit     për   pjesë   nga    PK.nr.1954KK   Strugë   kërkesë   të     personit     Ibraim dhe Nayim Ismailoski nga Struga.

25.   Propozim   –   Vendim   për   përcaktimin e    nevojës   për    miratimin e  dokumentacionit        planor urbanistik   për    harmonizimin  e   dedikimit    të planit     për   pjesë   nga    PK.nr.696  KK   Ladorishtë   kërkesë   të     personit     Sali Dauti nga f.Ladorishtë -  Strugë.

26.   Propozim – Vendim   për   përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit   planor   urbanistik   për    harmonizimin  e     dedikimit        të planit     për   pjesë   nga    PK.nr.701/3 KK   Ladorishtë   kërkesë   të     personit     Sali Dauti nga f.Ladorishtë -  Strugë.

27.   Propozim – Vendim   për   përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik   për    harmonizimin  e   dedikimit    të planit     për   pjesë   nga    PK.nr.342/3 KK   Frëngovë   kërkesë   të     personit     Mazlum Kamberi nga f.Frëngovë -  Strugë.

28.   Propozim – Vendim   për   përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit   planor    urbanistik   për    harmonizimin  e   dedikimit    të planit     për     pjesë   nga    PK.nr.432/5 dhe PK.nr.432/8  KK   Morovishtë   kërkesë   të     personit     Naumçe Tërposki nga f.Morovishtë -  Strugë.

29.   Propozim – Vendim   për   përcaktimin e            nevojës          për       miratimin       e dokumentacionit   planor    urbanistik       për         harmonizimin    e      dedikimit    të      planit     për     pjesë   nga    PK.nr.1118/3  KK   Misleshovë   kërkesë   të     personit     Dimitri Trajanoski nga f.Misleshovë -  Strugë.

30.   Propozim – Vendim   për   përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit   planor    urbanistik   për    harmonizimin  e   dedikimit    të planit     për     pjesë   nga    PK.nr.273/2  KK   Vranishtë   kërkesë   të     personit     Emin Shei nga f.Veleshtë -  Strugë.

31.   Propozim – Vendim   për   përcaktimin e nevojës   për miratimin e dokumentacionit   planor    urbanistik   për    harmonizimin  e   dedikimit    të planit     për     pjesë   nga    PK.nr.2034/1  KK   Vevçan   kërkesë   të     personit     Jeton Bajrami nga f.Zagraçan -  Strugë.

32.   Propozim – Vendim për dhënie me qera në pjesë të PK nr.2812/1 v.q. Daljan KK Strugë.

Materialet e Mbledhjes së 53-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetar,

Abdulla Qazimoski

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko