Aktvendim për konvokimin e Mbledhjes së 55 të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 55 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen 55 të Këshillit të Komunës së Strugës për datën 20.04.2017, (e enjte), me fillim në ora 10,оо, në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

Këshilli do të punojë me këtë  

R e n d    t ë    d i t ë s

 

 

-Propozim – Procesverbal i mbledhjes së 54 të Këshillit të Komunës së Strugës.

1.            Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit për preventivë, abuzimin e fëmijëve në Komunën e Strugës për vitin 2016,

2.            Programi për punën e Këshillit për preventivë, abuzimin e fëmijëve në Komunën e Strugës për vitin 2017,

3.            Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për pastërti publike të komunës së Strugës për vitin 2017,

4.            Raport    për    realizimin     e  Programit për arsim për vitin 2016,  

5.            Raport    për    realizimin     e  Programit për kulturë për vitin 2016,  

6.            Raport për realizimin e Programit për ndërtim, rikonstruim,   mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve  lokale në Komunën e Strugës për vitin 2016.

7.            Propozim – Plan   vjetor   për        punësim nr.01-315/1 nga data 31.12.2016 ngа NP “Komunale” – Strugë.

8.            Propozim – Vendim për plotësimin e Vendimit për çmimet dhe shërbimet që i kryen NP “Komunale” – Strugë nr.02.419/4 nga data 24.02.2017.

9.            Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2017.

10.          Vendim  për  dhënie   pëlqim  për  hapje të  grupit  në  gjuhën  shqipe             për  grupmoshën  3-4  vjet për   EPÇKF   “8 Marsi” – Strugë. 

11.          Plan vjetor për punësim të komunës së Strugës për vitin 2018,

12.          Vendim për dhënien e termineve për shfrytëzimin e fushës së futbollit në qytetin e Strugës në PK.nr.2817/13 PK Strugë, Komuna e Strugës,

13.          Vendim për çregjistrim dhe shlyerje të mjeteve themelore dhe inventarit të imët pronësi e Komunës së Strugës,

14.          Vendim për  pranimin e Iniciativës për parashtrimin e procedurës për marrjen e të drejtës së shfrytëzimit

15.          Llogaria vjetore për vitin 2016 të SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë,

16.          Llogaria vjetore për vitin 2016 të SHFK “Edinstvo” – f. Oktis,

17.          Llogaria vjetore për vitin 2016 të SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë

18.          Llogaria vjetore për vitin 2016 të SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë,

19.          Llogaria vjetore për vitin 2016 të SHFK “Nuri Mazar” – f. Dollogozhdë,

20.          Llogaria vjetore për vitin 2016 të SHFK “Goce Dellçev” – f. Podgorcë.

21.          Llogaria vjetore për vitin 2016 të SHFK “Goce Dellçev” – f. Jabllanicë

22.          Llogaria vjetore për vitin 2016 të SHFK “Orhan Xhemaili” – f. Tatesh,

23.          Llogaria vjetore për vitin 2016 të SHFK “Zini Hani” – f. Veleshtë,

24.          Llogaria vjetore për vitin 2016 të SHFK “Ashim Agushi” – f. Ladorisht,

25.          Llogaria vjetore për vitin 2016 të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë,

26.          Llogaria vjetore për vitin 2016 të SHMK “Dr Ibrahim Temo” – Strugë,

27.          Llogaria vjetore për vitin 2016 të SHMK “Niko Nestor” – Strugë,

28.          Llogaria vjetore për vitin 2016 të EPÇKF “8 Marsi” – Strugë,

29.          Raport  për realizimin e Programit për aktivitetet e Komunës së Strugës nga sfera e mbrojtjes së mjedisit jetësor  dhe natyrës për vitin 2016

30.          Program  për plotësimin e Programit për ndërtim të traseve të reja dhe rikonstruim të ndriçimit publik në territorin e komunës së Strugës për vitin 2017

31.          Propozim-Vendim për miratimin ë PDU për NJU-2 pjesë nga blloku 9, përfshrija 3 – Komuna e Strugës,

32.          Propozim-Vendim për projektplan të PDU për NJU-5 pjesë nga blloku 17, Komuna e Strugës,

33.          Program  për     ndryshimin  e   Programit  për   regullimin    e           tokës    ndërtimore    në      territorin     e     Komunës     së    Strugës    dhe mbrojtje të mjedisit jetësor për vitin 2017.

34.          Legalizimet...

 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetar,

Abdulla Qazimoski

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko