Aktvendim për konvokimin e Mbledhjes së 59 të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 40 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 59 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 58 të Këshillit të Komunës së Strugës për datën 28.07.2017 (e premte), me fillim në ora 10,оо, në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

Këshilli do të punojë me këtë

R e n d   d i t e

 

     -Propozim – Procesverbal i mbledhjes së 58 - të i Këshillit të Komunës së Strugës.

1.       Raport   kuartal   për   punën    e          NP “Ujsjellësi Dellogozhd” - f. Dellogozhd    –   Strugë, kuartali IV/2016.

2.       Propozim – Vendim   për   përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit     planor       urbanistik   për    harmonizimin      e      dedikimit    të planit     për   pjesë   nga    PK.nr.62/2    K.K Strugë  në  kërkesë   të  personit    Arsllan Shate.

3.       Propozim   për   ndarjen   e   mjeteve financiare   për   personin   Mirita    Dauti  nga    f.Dollogozhdë    –       Strugë,   pronare   e    shtëpisë të kapluar nga zjarri i rënë në f.Dollogozdhë – Strugë.

4.       Propozim   për   ndarjen   e   mjeteve financiare    për   personin   Nazim Ajdari  nga    f.Frëngovë    –       Strugë,   pronar   i    shtëpisë   të  kapluar  nga zjarri  i   rënë   në   f.Frëngovë   – Strugë.

5.       Vendim   për   dhënie   të garancionit për NPK  Higjiena f.Llabunishtë – Strugë.

6.       Vendim  për   shpërndarjen   e   mjeteve finansiare për shoqatën për sport “Turneu Ndërkombëtar në Hendbollit“  - Strugë 2017.

7.       Plan vjetor për punësim në Komunën e Strugës për vitin 2017

Materialet e mbledhjes së 59-të

Nr. 08-2648/1

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Anëtari  më i vjetër i Këshillit të Komunës së Strugës,

Risto Qushkoski

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko