Aktvendim për konvokimin e Mbledhjes së 60 të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 40 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 60 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 60 të Këshillit të Komunës së Strugës për datën 30.08.2017 (e mërkurë), me fillim në ora 10,оо, në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

Këshilli do të punojë me këtë

R e n d   d i t e

 

     -Propozim – Procesverbal i mbledhjes së 59 - të i Këshillit të Komunës së Strugës.

1.       Aktvendim për zgjedhje te Kryetarit të Këshillit për mbledhjen e 60-të të Këshillit të Komunës së Strugës.

2.       Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës – kuartali i II 2017,

3.       Aktvendim për ndërprerje të mandatit të anëtarit të këshillit, me kërkesë personale.

4.       Verifikim i mandatit të anëtarit të Këshillit,

5.       Propozim – Vendim   për   përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit     planor       urbanistik   për    harmonizimin      e      dedikimit    të planit     për   pjesë   nga    PK.nr.----    K.K Strugë  në  kërkesë   të  personit    Xhela Tala.

6.       Propozim – Vendim   për   përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit   planor       urbanistik   për    harmonizimin      e      dedikimit    të planit     për   PK.nr.661 dhe PK.nr.686    K.K Podgorcë  në  kërkesë   të  personit  Mehmed Mehmedi.

7.       Propozim – Vendim   për   përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit     planor       urbanistik   për    harmonizimin      e      dedikimit    të planit     për   pjesë   nga    PK.nr.2839/2   K.K Strugë  në  kërkesë   të  SH.T.AGROUNION SHPKNJP me seli në Strugë.

8.       Plan Program për ekskurzion njëditor SHF “Murat Llabunishti” – Strugë.

9.       Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2017/2018.

10.   Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2017/2018.

11.   Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2017/2018.

12.   Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2017/2018.

13.   Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Bashkimi – f.Oktis për vitin shkollor 2017/2018.

14.   Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2017/2018.

15.   Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2017/2018.

16.   Vendim për përcaktimin e paraleleve   me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2017/2018.

17.   Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2017/2018.

18.   Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin shkollor 2017/2018.

19.   Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podrgorcë për vitin shkollor 2017/2018.

20.   Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHMK “Niko Nestor”  – Strugë për vitin shkollor 2017 -2018,

21.   Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHMK “Ibrahim Temo”  – Strugë për vitin shkollor 2017 -2018,

22.   Konkluzion për dorëzimin e iniciativës deri te Ministria për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor për furnizim të stacionit matës

23.   Kërkesë për pastrimin e shtratit të kanalit në f.Dollogozhdë

Materialet e mbledhjes se 60-te

Nr. 08-3014/1

25.08.2017

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Anëtari  më i vjetër i Këshillit të Komunës së Strugës,

Risto Qushkoski

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more

Kërko