Aktvednim për konvokimin e Mbledhjes së 61 të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj:

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 61 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 61 të Këshillit të Komunës së Strugës për datën 26.09.2017 (e martë), me fillim në ora 10,оо, në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

Këshilli do të punojë me këtë

R e n d   d i t e

 

     -Propozim – Procesverbal i mbledhjes së 60 - të i Këshillit të Komunës së Strugës.

1.                   Vendim për ridestinim të mjeteve të llogarisë në Buxhetin e komunës së Strugës për vitin 2017.

2.                   Raport vjetor për punën e EPÇKF “8 Marsi” – Strugë për vitin 2016 – 2017,

3.                   Program vjetor të EPÇKF “8 Marsi” për vitin 2017/2018.

4.                   Program vjetor të SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2017 -2018.

5.                   Program vjetor të SHFK “Murat Llabunishti” – f.Labunishtë  për vitin shkollor 2017 -2018.

6.                   Program vjetor të SHFK “Ashim Agushi” – f. Ladorisht për vitin shkollor 2017 -2018,

7.                   Program vjetor të SHFK “Goce Dellçev” – f. Jabllanicë për vitin shkollor 2017 -2018.

8.                   Program vjetor të SHFK “Goce Dellçev” – f. Podgorcë për vitin shkollor 2017 -2018.

9.                   Program vjetor të SHFK “Nuri Mazari” – f. Dollogozhdë për vitin shkollor 2017 -2018.

10.               Program vjetor të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2017 -2018.

11.               Program vjetor të SHFK “Bashkimi” – f. Oktis për vitin shkollor 2017 -2018.

12.               Program vjetor të SHFK “Orhan Xhemaili” – f. Tatesh i Epërm  për vitin shkollor 2017 -2018.

13.               Program vjetor të SHFK “Shën. Kliment Ohridski” – f. Drasllajcë për vitin shkollor 2017 -2018.

14.               Program vjetor të SHFK “Zini Hani” – f. Veleshtë për vitin shkollor 2017 -2018.

15.               Program vjetor të SHMK “Dr. Ibrаhim Temo” – Strugë për vitin shkollor 2017 -2018.

16.               Program vjetor të SHMK “Niko Nestor” –  Strugë për vitin shkollor 2017 -2018.

17.               Program për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale për vitin 2017/2018.

18.               Vendim për miratimin e Aktit të përgjithëm për f.Misleshovë.

19.               Raport për procedurat e udhëhequra për eksproprijim në teritorrin e Komunës së Strugës për periudhë 2016-2017.

20.               Aktvendim për ndërprerjen e publikimit të dispozitës miratuar nga Këshilli i komunës së Strugës, nr. 09-3078/26 të datës 04.09.2017.

21.               Aktvendim për ndërprerjen e publikimit të dispozitës miratuar nga Këshilli i komunës së Strugës, nr. 09-2743/11 të datës 01.08.2017.

22.               Program për plotësim të Programit për përpunimin e planeve urbanistike për vitin 2017 – sipas iniciativës të përkrahur.

23.               Propozim – Vendim   për   përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit     planor       urbanistik   për    harmonizimin      e      dedikimit    të planit     për   pjesë   nga    PK.nr.1584/1    K.K Veleshtë  në  kërkesë   të  personit    Atmi Skenderi.

24.               Propozim – Vendim   për   përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit     planor       urbanistik   për    harmonizimin      e      dedikimit    të planit     për   pjesë   nga    PK.nr.2491    K.K Jabllanicë  në  kërkesë   të  personit    Milutin Menkinoski.

25.               Propozim – Vendim   për   përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit     planor       urbanistik   për    harmonizimin      e      dedikimit    të planit     për   pjesë   nga    PK.nr.66/2 dhe PK nr. 66/3   K.K Belicë e Poshtme  në  kërkesë   të  personit    Muhamed Nasufi.

MATERIALET E MBLEDHJES SE 61

Nr. 08-3222/1

18.09.2017

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Anëtari  më i vjetër i Këshillit të Komunës së Strugës,

Risto Qushkoski

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko