Aktvendim për konvikimin e mbledhjes së 2-të të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 37, paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

Për konvikimin e mbledhjes së dytë të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e dytë të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 04.12.2017,  (e hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

Procesverbal nga seanca konstituive të Këshillit të Komunës së Strugës.

      1. Formim i Komisionit për  financa dhe buxhet dhe zhvillim ekonomik lokal, - me propozim – aktvendim

      2.  Formim i Komisionit për urbanizëm - me propozim – aktvendim

      3. Formim i Komisionit për veprimtari shoqërore - me propozim – aktvendim,

      4. Formim i Komisionit për veprimtari publike dhe komunale dhe mbrojtje e mjedisit jetësor - me propozim – aktvendim,

      5. Formim i Komisionit për turizëm - me propozim – aktvendim,

      6. Formim i Komisionit për vetëqeverisje vendore - me propozim – aktvendim,

      7. Formim i Komisionit për bashkëpunim me OJQ-të - me propozim – aktvendim,

      8. Formim i Komisionit për avancimin e të drejtave të barabarta midis gjinive - me propozim – aktvendim,

      9. Formim i Komisionit Statutor - juridik - me propozim – aktvendim,

      10. Formim i Komisionit për shënimin e festave dhe manifestimeve, ndarjen e çmimeve dhe mirënjohjeve - me propozim – aktvendim,

      11.Propozim – Program për pritjen e Vitit të ri 2018.

     12. Propozim – Vendim për ndryshim të shpërndarjes së mjeteve në Buxhetin e Komunës së Strugës për vitin 2017.

     13.  Propozim – Vendim për zgjerim të mjeteve në Buxhetin e Komunës së Strugës për vitin 2017.

Materialet  e mbledhjes  së 2-të

Nr. 08-3982/1

22.11.2017

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetar,

Resul Kaba

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko