Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së tretë (urgjente) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 24, paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së tretë (urgjente) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e tretë (urgjente)  të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 21.12.2017, (e enjte) me fillim në ora 14,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

1.            Emërim i përfaqësuesve për anëtar në Këshillin drejtues të NPN “Proakva” – Strugë, me propozim – Aktvendim.

-              Emërim i përfaqësuesve për këshillin mbikëqyrës të NPN “Proakva” – Strugë.

2.            Emërim i përfaqësuesve për anëtar në Këshillin drejtues të NP “Komunallno” – Strugë, me propozim – Aktvendim.

-              Emërim i përfaqësuesve për këshillin mbikëqyrës të NP “Komunallno” – Strugë.

3.            Emërim i përfaqësuesve për anëtar në Këshillin drejtues të NP “Oktisi” –f. Oktis, me propozim – Aktvendim.

-              Emërim i përfaqësuesve për këshillin mbikëqyrës të NP “Oktisi” –f. Oktis 

4.            Emërim i përfaqësuesve për anëtar në Këshillin drejtues të NPK “Higjiena” –f. Llabunishtë, me propozim – Aktvendim.

-Emërim i përfaqësuesve për këshillin mbikëqyrës të “Higjiena” – f. Llabunishtë, me propozim – Aktvendim.

5.            Emërim i përfaqësuesve për anëtar në Këshillin drejtues të NP “Ujësjellës Dollogozhdë” –f. Dollogozhdë, me propozim – Aktvendim.

-              Emërim i përfaqësuesve për këshillin mbikëqyrës të NP “Ujësjellës Dollogozhdë” –f. Dollogozhdë,

6.            Emërim i përfaqësuesve në Këshillin shkollor  të shkollës së mesme komunale të SHMK “Niko Nestor” – Strugës, me propozim – aktvendim.

7.            Emërim i përfaqësuesve në Këshillin shkollor  të shkollës së mesme komunale të SHMK “Ibrahim Temo” – Strugës, me propozim – aktvendim.

8.            Emërim i përfaqësuesve në Këshillin shkollor  SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugës, me propozim – aktvendim.

9.            Emërim i përfaqësuesve në Këshillin shkollor  SHFK “Josip Broz Tizo” – Strugës, me propozim – aktvendim.

10.          Emërim i përfaqësuesve në Këshillin shkollor  SHFK “Sh.Kliment Ohridski” – Draslajcë, me propozim – aktvendim.

11.          Emërim i përfaqësuesve në Këshillin shkollor  SHFK “Zini Hani” – Veleshtë, me propozim – aktvendim.

12.          Emërim i përfaqësuesve në Këshillin shkollor  SHFK “Murat Labunishti” – Llabunishtë, me propozim – aktvendim.

13.          Emërim i përfaqësuesve në Këshillin shkollor  SHFK “Goce Dellçev” – Podgorcë, me propozim – aktvendim.

14.          Emërim i përfaqësuesve në Këshillin shkollor  SHFK “Goce Dellçev” – Jabllanicë, me propozim – aktvendim.

15.          Emërim i përfaqësuesve në Këshillin shkollor  SHFK “Bashkimi” – Oktis, me propozim – aktvendim.

16.          Emërim i përfaqësuesve në Këshillin shkollor  SHFK “Ashim Agushi” – Ladorisht, me propozim – aktvendim.

17.          Emërim i përfaqësuesve në Këshillin shkollor  SHFK “Nuri Mazari” – Dollogozhdë, me propozim – aktvendim.

18.          Emërim i përfaqësuesve në Këshillin shkollor  SHFK “Orhan Xhemaili” – Tatesh i Epërm, me propozim – aktvendim.

19.          Emërim i përfaqësuesve në Këshillin drejtues të EPKÇF “8 Marsi” – Strugës, me propozim – aktvendim.

Materialet e mbledhjes së 3-të

Nr. 08-4457/1

20.12.2017

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetar,

Resul Kaba

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more

Kërko