Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së katërt të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 37, paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së katërt të Këshillit të Komunës së Strugës

         E konvokoj mbledhjen e katërt të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 28.12.2017, (e enjte) me fillim në ora 11,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

           – Procesverbal nga seanca e 2 - tëKëshillit të Komunës së Strugës.

           – Procesverbal nga seanca e 3 - tëKëshillit të Komunës së Strugës.

1.       Propozim – Projekt  Statut i Komunës së Strugës,

2.       Propozim – Program për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2018,

3.       Propozim – Program për aktivitetet në sferën e mbrojtjes sociale për nevojat e qytetarëve të komunës së Strugës.

4.       Propozim – Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e komunës së Strugës në vitin 2018.

5.       Propozim – Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në fushën e teknologjisë informatike për vitin 2018,

6.       Propozim –Program për punën e Njësisë për bashkëpunim në Bashkësitë vendore për vitin 2018,

-          Propozim –Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e mbrojtjes dhe shpëtimit, dhe menaxhim me kriza në vitin 2018,

7.       Propozim – Program për punën në sferën e zotërimit të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë në territorin e komunës së Strugës për vitin 2018,

8.       Propozim –Program për ndërtimin e sinjalizimit të komunikacionit në Komunën e Strugës për vitin 2018,

9.       Propozim – Program për propagandë të përgjithshme turistike dhe përmirësim i kushteve për qëndrim të turistëve për vitin 2018,

10.    Propozim –Aktvendim për përcaktimin e tarifës për furnizim me ujë të pijshëm ose furnizim të NPN Proakva – Strugë, NJP ujësjellës dhe kanalizim Strugë për periudhën 2018- 2020,

11.    Propozim –Aktvendim për përcaktimin e tarifës për grumbullimin dhe largimin  e ujërave të zeza urbane të NPN Proakva – Strugë NJP ujësjellës dhe kanalizim Strugë për periudhë të rregulluar 2018- 2020,

12.    Propozim – Vendim për kategorizimin e Rrugës komunale nga stacioni veterinar – Moroishtë – Misleshovë – deri në bashkim me rrugën magjistrale M- 4

13.    Propozim – Vendim për kategorizimin e Rrugës komunale nga qarkorja në rr. JNA – bashkim me rr. Glloboçica – rr. Turistiçka deri në bashkim me lumin Sateska.

14.    Propozim – Vendim për marrjen e borxhit.

15.    Propozim –Vendim për përcaktimin e lokacionit për mënjanim dhe trajtim  të mbeturinave të parrezikshme.

16.    Propozim – Vendim për lirim nga pagesa e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore për ndërtimin e objekteve fetare.

17.    Propozim –Rregullore  për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për organizim të brendshëm të administratës komunale të komunës së Strugës

18.    Propozim – Vendim për implementim të projektit.

19.    Propozim – Buxhet i komunës së Strugës për vitin 2018,

20.    Propozim – Vendim për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2018,

21.    Propozim – Vendim për maksimumin e arkës për vitin 2018.

Materialet e mbledhjes se 4-te

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetari këshillit,

 

Resul Kaba

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more

Kërko