Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së pestë të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 37, paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së pestë të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 5 (pestë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 29.01. 2018, ( e hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

 – Procesverbal nga seanca e 4 - të Këshillit të Komunës së Strugës.

1.            Propozim – Program për rregullimin e tokës së pandërtuar  ndërtimore për vitin 2018,

2.            Propozim – Program për rrugë lokale për vitin 2018,

3.            Propozim – Program për plane urbanistike për vitin 2018,

4.            Propozim – Program për mbrojtje të mjedisit jetësor për vitin 2018,

5.            Propozim – Program për aktivitetet në sferën e mudësive të barabarta midis grave dhe burrave të komunës së Strugës për vitin 2018,

6.            Propozim – Vendim për nisjen e procedurës për punimin e strategjisë për zhvillim për vitin 2018-2023 – Komuna e Strugës,

7.            Programe zhvillimore për vitin 2018 të komunës së Strugës,

8.            Propozim – Program për përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal për vitin 2018,

9.            Propozim – Aktvendim për emërim të përfaqësuesit në Këshillin drejtues në Qendrën për punë socialeNJR Strugë

10.          Propozim – Aktvendim për emërim të përfaqësuesve në Këshillin drejtues të Shtëpisë shëndetësore Strugë

11.          Propozim – Aktvendim për emërim të përfaqësuesve në Këshillin drejtues të Shtëpisë shëndetësore Vevçan,

12.          Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të përfaqësuesit në Këshillin shkollor të SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë,

13.          Propozim – Program për punën e NP “Oktis” – f.Oktis për vitin 2018,

14.          Propozim – Program për punën e NPN “Proakva” – Strugë për vitin 2018,

15.          Propozim – Program për punën e NPK “Higjiena” – f.Llabunishtë,

16.          Propozim – Program për punën e NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f. Dollogozhdë,                    

17.          Legalizime

 

Materialet e mbledhjes së 5-të

Nr. 08-241/1

15.01.2018

 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetar i këshillit,

Resul Kaba

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more

Kërko