Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së gjashtë të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 37, paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së gjaashtë të Këshillit të Komunës së Strugës

     E konvokoj mbledhjen e 6 (gjashtë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 27.02.2018, (E martë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

     – Procesverbal nga seanca e 5 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

1.       Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës,

2.       Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përkohshme të sendit të luajtshëm pronësi  e komunës së Strugës (shtëpia kooperative – Misleshovë),

3.       Propozim – Vendim për shitjen e sendit të luajtshëm (AMRr) pronësi e komunës së Strugës,

4.       Propozim – Vendim për miratimin e Raportit të komisionit regjistrues të Komunës së Strugës për vitin 2017,

5.       Propozim – Vendim për kërkesë për kategorizimin e rrugës regjionale,

6.       Propozim – Vendim për përcaktimin e pagesës së taksës komunale,

7.       Propozim – Vendim për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2018,

8.       Propozim – Rregullore për përcaktimin e lokacionit për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2018,

9.       Propozim – Program për vënien e pajisjes urbane në territorin e komunës së Strugës për vitin 2018,

10.    Propozim – Vendim për vënie në pezullim të Vendimit për P.U në pjesë të bllokut 1 – 2010-2015,

11.    Propozim – Program për aktivitetet nga sfera e kulturës në komunën e Strugës për vitin 2018,

12.    Propozim – Program për aktivitetet nga sfera e sportit dhe të rinjve  në komunën e Strugës për vitin 2018,

13.     Propozim – Program për punën e NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2018,

14.    Raport vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspektuese – inspektorat për vitin 2017.

15.    Propozim – Program Vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspektuese – inspektorat për vitin 2018

16.    Propozim - Raport për punën e NPK “Higjena” – f. Llabunisht për periudhën  nga 01.10.2017 – 31.12.2017,

17.    Propozim – Aktvendim për formimin e komisionit për përcaktimin e dëmit të sendeve të luajtshme dhe të paluajtshme të shkaktuara nga  fatkeqësitë elementare dhe natyrore.

18.    Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Feim Ramo nga lagj. Teferiç – Strugë, për përpunimin e DPLU për P.K. 3454/4 K.O Misleshovë me qëllim A4.

19.     Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Argjend Dika nga f. Livadhi – Strugë, për përpunimin e PDU për NJU – 2 pjesë nga bloku 8 – Komuna e Strugës.

20.    Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Sabar Oxha f. Dollogozhdë – Strugë, për përpunimin e PDU pjesë nga bloku 30 – Moroishtë – Komuna e Strugës.

21.    Propozim – Iniciativë parashtruar nga“Ivanov Inzhinjering”  SHPKNJ Manastir për përpunimin e ndyshimeve dhe plotësimeve të PDU për bllokun 23, Komuna e Strugës,

22.    Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të PDU – blloqet urbane të qytetit të Strugës nga B1 deri në B30 dhe pjesë nga blloqet prej B1 deri në B30 dhe brezin liqenor – zona Moroishtë.

23.    Kërkesë për ndihmë financiare për kompensim të dëmit për shtëpitë e djegura parashtruar nga personi Nikolla Stefanoski.

24.    Kërkesë për ndihmë financiare për kompensim të dëmit për shtëpitë e djegura parashtruar nga personi Ganija Juskoski.

25.    Propozim – Statut i komunës së Strugës,

26.    Propozim –Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit   planor  urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr.2703 dhe Pk.nr. 2808/1 K.K Strugë, në  kërkesë   të  personit   Nikolla Goxhoski.

27.    Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit   planor  urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr. 2491 K.K Jabllanica, në  kërkesë   të  personit Milutin Menkinoski.

28.    Propozim – Vendimpër përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr. 1518/3 K.K Misleshovë, në  kërkesë   të  personit Qanija Zeqiroski.

29.    Propozim – Vendimpër përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr. 2728/3 dhe pk.nr. 2728/4 K.K Misleshovë,  jashtë raj. për. Nd.  në  kërkesë   të  personave, Nihat Saloski, Gjyner Salkoski dhe Mirafet Salkoski.

30.    Propozim – Vendim  për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr. 2415/1  K.K Strugë, në  kërkesë   të  personit Sakip Nazifi.

31.    Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr. 1093/2  K.K Misleshovë jash. Raj. per. nd, në  kërkesë   të  personit Naume Gagaleski.

32.    Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 1802 K.K Llabunishtë, në  kërkesë   të  personit Edip Fejzuloski.

33.    Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 2769/8  K.K Misleshovë, në  kërkesë   të  personit Cvetanka Apostoloska.

34.    Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 632 dhe Pk.nr. 619/1  K.K Podgorca, në  kërkesë   të  personit Begoska Naxhija.

35.    Propozim – Vendimpër përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 1201 K.K Llabunishta, në  kërkesë   të  personit Mevmed Halili.

36.    Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 1584/2  K.KVeleshtë  në  kërkesë   të  personit Atmi Skenderi.

37.    Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 553  K.KStrugë  në  kërkesë   të  personit Nove Puroski.

38.    Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 2649/1  K.KVeleshtë  në  kërkesë   të  personit Faruk Murtishi.

39.    Propozim – Vendim për sjelljen e aplikimit dhe pjesëmarrjes financiare në projektin për Përpunimin e dokumentacionit teknik për rikonstruimin e rezervarit për ujë në f. Shum deri te Zyra për zhvillim rajonal në thirrjen 2018 – zhvillim i fshatrave.

40.    Propozim – Vendim për sjelljen e aplikimit dhe pjesëmarrjes financiare për projektin për Ndërtim në rrjetin ujësjellës për zonën e poshtme të fshatit Ladorishtë deri te Zyra rajonale në thirrjen 2018 – Program për zhvillim specifik.

41.    Propozim – Vendim për sjelljen e aplikimit për pjesëmarrje financiare për projektin për Ndërtim të murit të gdhendur për ndërtimin e sallës sportive në fshatin Llabunishtë deri te Zyra për zhvillim rajonal në thirrjen e 2018.

42.    Vendim për ridestinimin e mjeteve financiare.

43.    Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës – kuartali i IV 2017,

44.    Propozim – Vendim për zgjerimin e mjeteve të Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2018.

 

Vazhdimi i diskutimit nga mbledhja e 5 – të, sipas pikave:

-          Program për punën e NPN “Proakva” – Strugë, për vitin 2018,

-          Program për punën e NPK “Higjiena” – Llabunishtë, për vitin 2018,

-          Program për punën e NP “Ujësjellës” – Dollogozhdë, për vitin 2018,

MATERIALET E MBLEDHJES SË 6-të

Nr. 08-753/1

12.02.2018 год.

STRUGË

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetari këshillit,

Resul Kaba

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko