Aktvendim për konvokimin e Mbledhjes së 59 të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 40 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 59 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 58 të Këshillit të Komunës së Strugës për datën 28.07.2017 (e premte), me fillim në ora 10,оо, në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

Këshilli do të punojë me këtë

R e n d   d i t e

Lexo më shumë...

Buxheti i Qytetarit në Komunën e Strugës 2017


“Buxheti i Qytetarit” vjen për herë të parë në Komunën e Strugës. Qëllimi i përgatitjes së kësaj broshure është informimi i qytetarëve mbi buxhetin e komunës në një mënyrë të thjeshtëzuar dhe lehtë të kuptueshme.

 ‘’Buxheti i Qytetarit’’ paraqet mjet themelor për përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies së Komunës së Strugës. Përmes kësaj broshure sqarohen të hyrat dhe shpenzimet e komunës në total për vitin 2017, procesi i sjelljes së buxhetit dhe investimet kryesore që do të realizohen gjatë këtij viti.

 ‘’Buxheti i Qytetarit’’ u përgatit nga Qendra e bashkësisë së Komunës së Strugës në bashkëpunim me Komunën e Strugës.

Përgatitja e kësaj broshure u mbështet financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur- Maqedoni.

 

Shtojcë - Broshura

Aktvendim për konvokimin e Mbledhjes së 55 të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 55 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen 55 të Këshillit të Komunës së Strugës për datën 20.04.2017, (e enjte), me fillim në ora 10,оо, në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

Këshilli do të punojë me këtë  

R e n d    t ë    d i t ë s

Lexo më shumë...

Aktvendim për konvokimin e Mbledhjes së 53, të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 53, të Këshillit të Komunës së  Strugës

E konvokoj mbledhjen e 53 të Këshillit të Komunës së Strugës për datën28.02.2017,  (e martë), me fillim në ora 10,oo në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

Këshilli do të punojë me këtë

R e n d       d i t е

Lexo më shumë...

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko