U mbajt mbledhja Konstituive e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor

Në datë 30.04.2013 me fillim në ora 11, në sallën e Këshillit të komunës së Strugës u mbajt mbledhja Konstituive e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

Në mbledhje morën pjesë nëntë (9) Kryetarë të Komunave nga rajoni planor Jugperëndimor: Cvetomir Ugrinoski – Kryetar i Komunës së Vevçanit, Ruzhdi Lata - Kryetar i Komunës së Dibrës, Igor Trajkoski - Kryetar i Komunës së Debërcës, Fatmir Dehari - Kryetar i Komunës së Kërçovës, Milosim Vojneski - Kryetar i Komunës së Makedonski Brod, Nikolla Bakraqeski - Kryetar i Komunës së Ohrit, Ismail Jahoski - Kryetar i Komunës së Pllasnicës, Zijadin Sela - Kryetar i Komunës së Strugës, Arijan Ibraim - Kryetar i Komunës së Qendra Zhupës, përfaqësues nga komunat e rajonit dhe të punësuarit në Qendrën për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

Lexo më shumë...

Hapet zyra për mbështetjen e biznesit

Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim me Komunën e Strugës, më datë 22 Maj 2013 (E Mërkurë) në ora 12:00, do të bëjnë hapje të Zyrës për mbështetje të biznesit, e cila ka për qëllim lehtësimin e procedurave për aplikim për fondet e akorduara që dalin nga masat e Qeverisë për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe për fondet e ndryshme europiane që dedikohen për komunitetin e biznesit.

            Ministria e Ekonomisë dhe Komuna e Strugës i ftojnë të gjithë të interesuarit që më datë 22 Maj 2013 të marrin pjesë në takimin që do të zhvillohet në hapësirat e Hotelit “Drini”, nga ora 12:00 – 14:00, ku do të marrë pjesë delegacioni nga Ministria e Ekonomisë.

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more

Kërko