Аktvendim për konvokimin e Mbledhjes së 46 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 46 të rregullt të Këshillit të Komunës së  Strugës

E konvokoj mbledhjen e 46 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës për datën 05.09.2016,  (E hënë), me fillim në ora 10,oo në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

Këshilli do të punojë me këtë

R e n d    t ë    d i t ë s

Lexo më shumë...

Aktvendim për konvokimin e Mbledhjes së 45 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 45 të rregullt të Këshillit të Komunës së  Strugës

E konvokoj mbledhjen e 45 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës për datën 25.08.2016,  (E enjte), me fillim në ora 10,oo në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

Këshilli do të punojë me këtë

R e n d    t ë    d i t ë s

Lexo më shumë...

Aktvendim për konvokimin e Mbledhjes së 44 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugë

Në bazë të nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 44 të rregullt të Këshillit të Komunës së  Strugës

       E konvokoj mbledhjen e 44 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës për datën 28.07.2016,  (e enjte), me fillim në ora 10,oo në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

          Këshilli do të punojë me këtë

R e n d    t ë    d i t ë s

Lexo më shumë...

Njoftim-Për zbatimin e deratizimit sistemor dhe parandalues në hapësirën e Komunës së Strugës

Ekipi i Qendrës për Shëndetin Publik Ohër dhe NP Proaqva, nën inspektimin e organeve komunale në datat 13.07.2016 dhe 14.07.2016 do të kryejnë deratizimin sistemor në ambientet më të ndotura, përkatësisht në rrejtin e kanalizimeve në të gjithë territorin e Komunës së Strugës.

11.07.2016

Zyra për Marrëdhënie me Publikun

Komuna e Strugës 

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko