Njoftim (dezinsektimin kundër mushkonjave)

Njoftohet qytetarët, që kultivojnë bletarinë në hapësirën e Komunës së Strugës se në datat 12.07.2016 ( e Martë) , 12.07.2016 ( e Mërkurë) do të zbatohet spërkatja nga toka për dezinsektimin kundër mushkonjave.

Spërkatja do të kryhet në periudhën prej orës 21:00 deri në orën 06:00 me aparat , përkatësisht spërkatje të ftohtë.

Dezinsektimi përfshin gjithë territorin e Komunës së Strugës.

Luten bletarët dhe shoqatat e bletarisë t’i marrin të gjitha masat përkatëse për mbrojtjen e bletëve. 

Aktvendim për konvokimin e Mbledhjes së 41 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 41 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 41të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës për datën 23.06.2016 (e enjte ), me fillim në ora 11,oo në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

Këshilli do të punojë me këtë

R e n d    t ë    d i t ë s

     -Propozim – Procesverbal i mbledhjes së 40të Këshillit të Komunës së Strugës.

Lexo më shumë...

Njoftim- dezinsektimi tokësor me qëllim elmiminimin e mushkonjave

Komuna e Strugës Njofton qytetarët, të cilët kultivojnë bletarinë në territorin e Komunës së Strugës se në datat 10.06.2016 ( E Premte) , 11.06.2016 dhe 12.06.2016 të zbatohet dezinsektimi tokësor me qëllim elmiminimin e mushkonjave.

Spërkatja do të kryhet në peridhën nga ora 21:00 deri në orën 6:00 të mëngjesit me aparat për stërpikje të ftohtë në gjithë territorin e komunës, kurse i gjithë procesi është investim nga buxheti i Komunës së Strugës.

Luten bletarët dhe shoqëritë bletare të zonës të ndërmarrin të gjitha masat përkatëse për mbrojtjen e bletëve.

Zyra për Marrëdhënie me Publikun

Komuna e Strugës

09.06.2016

Аktvendim për konvokimin e Mbledhjes së 40 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës

 Në bazë të nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 40 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 40 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës për datën 26.05.2016, ( e enjte ), me fillim në ora 10,oo në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

Këshilli do të punojë me këtë

R e n d    t ë    d i t ë s

Lexo më shumë...

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko