Aktvendim për konvokimin e Mbledhjes së 39 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 39 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës

                E konvokoj mbledhjen e 39 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës për datën 19.04.2016, ( E martë ), me fillim në ora 10,оо, në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

          Këshilli do të punojë me këtë

R e n d    t ë    d i t ë s

Lexo më shumë...

Njoftim - Përfundon afati i legalizimeve


Komuna e Strugës njofton se ditën e nesërme ,30.03.2016 (e Mërkurë) dhe ditën e pasnesërme, 31.03.2016 (e Enjte) , Sporteli dhe Arkivi do të jenë në dispozicion të qytetarëve me dy turne, përkatësisht me fillim orari nga ora 8:00 deri në orën 19:00. Dy datat përkojnë me afatet e fundit për legalizimin e objekteve pa leje në Komunën e Strugës të ndërtuara para vitit 2011.

29.03.2016

Zyra për Marrëdhënie me Publikun

Komuna e Strugës 

Thirrje publike për dorëzimin e iniciativës për punim të Planeve urbanistike

Në bazë të nenit 21 nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 199/2014, 42/2015, 44/2015) Kryetari I Komunës së Strugës, e sjell këtë:

L A J M Ë R I M

Njoftohen qytetarët dhe personat juridik të

Komunës së Strugës se shpallet

Thirrje publike për dorëzimin e iniciativës për punim të Planeve urbanistike

                Thirrja publike shpallet në pajtim me nenin 21 nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 199/2014,44/2015,193/2015,31/16)  në kuartalin e pare për vitin 2016

Lexo më shumë...

Denoncim Skandal/ Parlamentit nuk e njeh dygjuhësinë

Të prekur rëndë nga sjellja dhe praktika sa absurde aq edhe ksenofobe  denoncojmë poshtërimin që i bëhet Gjuhës Shqipe në nivelet më të larta të shtetit.

Rasti i radhës ka të bëjë me një kërkesë  të Komunës së Strugës, në fushën e urbanizmit, për një inrepretim autentik ligjor drejt komisionit juridiko ligjor, përkatësisht drejt Kuvendit të Rëpublikës së Maqedonisë.

Dokumenti ynë zyrtar ( kërkesa) , i arkivuar me numër protokolli, përgatitur nga personat e autorizuar dhe nënshkruar nga Kryetari i Komunës së Strugës, është kthyre mprapsht me një shpegim qesharak të gjoja intepretimit të Amandamentit të V të Kushtetutës dhe ligjit për përdorimin e gjuhëve zyrtare dhe rregullores së parlamentit. 

Lexo më shumë...

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko