Aktvendim për konvokimin e Mbledhjes së 38 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 38 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen 38 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës për datën 15.03.2016, (E martë), me fillim në ora 11,оо, në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

Këshilli do të punojë me këtë

R e n d    t ë    d i t ë s

Lexo më shumë...

Punë e dobishme komunale 2016

Në kuadër të aplikimit të programit Punë e dobishme komunale 2016, e përkrahur nga UNDP Maqedoni dhe Ministrisë për punë dhe socialë të RM filloi me përgatitjet e aktiviteteve për dizajnim të propozim projektit për Komunat e Interesuara.

Për këtë arsye ftohen qytetarët e Komunës së Strugës nëpërmjet faqes  www.moja-opstina.mk të sygjerojnë prioritet Brenda të cilave dë të zbatohen aktivitetet për punë të dobishme komunale në 2016

 

Në bazë të propozimeve të juaja do të dizajnohet propozim projekti dhe do të realizohen aktivitetet konkrete. Ju duhet vetëm ta vizitoni web faqen më së vonti deri 15.03.2016 ,ta zgjidhni komunën tuaj dhe të selektoni prioritetin që mendoni se është më I përshtatshëm për komunën tone.

Aktvendim për konvokimin e Mbledhjes së 37 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

për konvokimin e Mbledhjes së 37 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen 37 të rregullt të Këshillit të Komunës së Strugës për datën 23.02.2016, (E martë), me fillim në ora 11,оо, në sallën e Këshillit të komunës së Strugës:

          Këshilli do të punojë me këtë

R e n d    t ë    d i t ë s

Lexo më shumë...

Thirrje për pjesëmarrës në trajnim për organizata qytetare me temë „Monitorimi i planeve aksionare’’

Fondacioni Shoqëria e hapur- Maqedoni (FShHM) në kuadër të konceptit ‘’Komuna sipas masës së qytetarëve’’ që implementohet në partneritet me Komunën e Strugës, shpall thirrje për pjesëmarrës nga organizatat qytetare për trajnimin me temë ‘’Monitorimi i planeve aksionare’’. Trajnimi ka për qëllim t’u ofrojë përfaqësuesve të organizatave qytetare mjete për monitorimin e zbatimit të strategjive lokale dhe planeve aksionare nga sferat: zhvillimi i arsimit, të rinjtë, mbrojtja sociale dhe bashkëpunimi me sektorin joqeveritar në Komunën e Strugës.

Trajnimi do të mbahet më 03.03.2016 (e enjte) dhe 04.03.2016 (e premte) në Hotel MIRAGE- Strugë.

Lexo më shumë...

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko