Thirrje publike për shpërndarjen e mjeteve financiare për klubet sportive, organizatat qytetare nga sfera e kulturës dhe organizatat qytetare dhe fondacionet për vitin 2018

                Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 16 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) dhe nenit 74 paragrafi 3 nga Statuti i Komunës së Strugës (“Informatori zyrtar i Komunës së Strugës” nr.17/02, 30/03 ) kurse në lidhje me nenin 6 të Vendimit për përcaktimin e procedurës për ndarjen e mjeteve financiare nga Buxheti i Komunës së Strugës, për organizatat nga sfera e sportit, kulturës,mbrojtjes sociale dhe sektorit joqeveritar nr. 07 – 1842/9 të datës 20.06.2012, Kryetari i Komunës së Strugës, publikon:

 THIRRJE PUBLIKE

për shpërndarjen e mjeteve financiare për klubet  sportive, organizatat qytetare nga sfera e kulturës dhe organizatat qytetare dhe fondacionet

Lexo më shumë...

DEBAT PUBLIK PËR PROJEKT-STATUTIN E KOMUNËS SË STRUGËS

Hapet Debat Publik për tekstin e projekt-Statutit të Komunës së Strugës.

Debati publik do të zgjasë 20 ditë, nga data 05.01.2018 deri në datë 25.01.2018.

Të gjitha shërbimet publike, institucionet, shoqatat e qytetarëve, partitë politike, sindikatat dhe personat juridikë dhe fizikë, qytetarët dhe subjektet tjera të interesuara mund të dorëzojnë propozime dhe mendime sipas tekstit të projekt-Statutit të Komunës së Strugës.

Propozimet dhe mendimet të dorëzohen në ueb-faqen e Komunës së Strugës:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nr.03-40                                                                                                              

03.01.2018                                                                                                           

STRUGË                                                                                                          

 

 

PROJEKT-STATUTI I KOMUNËS SË STRUGËS

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së katërt të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 37, paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së katërt të Këshillit të Komunës së Strugës

         E konvokoj mbledhjen e katërt të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 28.12.2017, (e enjte) me fillim në ora 11,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Lexo më shumë...

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së tretë (urgjente) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 24, paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së tretë (urgjente) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e tretë (urgjente)  të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 21.12.2017, (e enjte) me fillim në ora 14,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Lexo më shumë...

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more

Kërko