Administrata e Komunës së Strugës

Komuna e Strugës është njësi e vetëqeverisjes lokale, si bashkësi e popullsisë në territorin e saj të përcaktuar me lig, e cila përmes organeve, administratës dhe shërbimeve të organizuara publike, mundëson kryerjen e kompetencave të përcaktuara me ligj, por në nivel lokal. Kështu, në mënyrë të pavarur, në kuadër të ligjit, komuna kryen punë me interes publik të rëndësisë lokale.

Në bazë të ligjit, Komuna e Strugës kryen planifikim urbanistik (urban dhe rural), mbron ambientin jetësor dhe natyrën, planifikon zhvillimin ekonomik lokal, kryen veprimtari komunale (ujësjellës dhe kanalizime, ndriçim publik, grumbullimin dhe mënjanimin e mbeturinave, rregullim dhe organizim të transportit publik, ndërtim, mirëmbajtje dhe rikonstruksion të rrugëve dhe rrugicave lokale dhe objekteve tjera, rregullimi i regjimit të trafikut rrugor, mirëmbajtje të sinjalistikës rrugore, çështjet e parkimit të automjeteve në territorin e komunës, mirëmbajtjen e parqeve dhe gjelbërimeve, përcaktimin e emrave të rrugëve, urave, shesheve dhe objekteve tjera infrastrukturore, mirëmbajtjen e varrezave etj), kryen punë nga sfera e kulturës, sportit, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve, bën themelim, organizim dhe administrim me shkollat fillore dhe të mesme, ndërmerr masa për mbrojtjen shëndetësore dhe shpëtim të qytetarëve dhe të mirave materiale në gjendje lufte, fatkeqësie natyrore, si dhe kryen mbrojtje nga zjarret përmes njësive territoriale zjarrfikëse.

Me qëllim kryerjen e punëve nën kompetencë të komunës, organizohet administrata e komunës në sektorë, njësi dhe inspektoriat komunal. Organizimin, fushëveprimin dhe mënyrën e kryerjes së punëve nga ana e administratës komunale e përcakton Këshilli i komunës, me propozim të Kryetarit të komunës.

Çështjet administrative të komunës realizohen nga të punësuarit në administratën komunale. Të punësuarit në administratën lokale kanë status të nëpunësit shtetëror, të cilët kryejnë punë profesionale, normativo-juridike, administrative, mbikëqyrëse, planifikim, punë materiale financiare, punë të kontabilitetit, punë informatike dhe punë të tjera në pajtim me ligjet. Nga aspekti i llojit të arsimimit, përvojës së punës, përgjegjësisë dhe kompleksitetit të detyrave të punës përcaktohet numri i përgjithshëm i vendeve të punës në administratën lokale.

Nëpunësi në administratën komunale të Komunës së Strugës obligohet që punët dhe detyrat administrative t’i kryejë me vetëdije, në mënyrë profesionale, efikase, të rregullt dhe në kohë, jonjëanshëm dhe pa ndikime politike, të mos udhëhiqet nga interesi personal financiar, pa keqpërdorime të kompetencave dhe autorizimeve dhe ta mbrojë dinjitetin dhe imazhin e administratës ku nëpunësi punon.

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more