Informata me karakter publik

Kontakt

Komuna e Strugës

Tel:046/782-015, 781-223, 781-335

Faks: 046/781-434

e-mail: info@struga.gov.mk 

___________________________________________________________________________________________

Person i  autorizuar për mardhënie me publikun

Blerti Ismaili

e mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

___________________________________________________________________________________________


Në bazë të nenit 9 të Ligjit për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014), Komuna e Strugës përpiloi

LISTË

të informatave me karakter publik në Komunën e Strugës

Informatat me të cilat disponon Komuna e Strugës, të përcaktuara si informata me karakter publik, janë këto:

LISTA E INFORMATAVE ME KARAKTER PUBLIK NË KOMUNËN E STRUGËS


___________________________________________________________________________________________

Persona të autorizuar për dhënien e të dhënave me karakter publik si dhe me qytetarët të cilët kanë një llojë shkalle aftësie të kufizuar:

Server Shashko

e-mail: s.shashko@struga.gov.mk

Argëtim Etemi

e-mail: a.etemi@struga.gov.mk

Të nderuar shfrytëzues formularët për qasje të lirë në informacionet me karakter publik mund ti merrni më poshtë

FORMULAR

_____________________________________________________________________________________________

 

Persona  zyrtar të cilët do të ndërmjetësojnë gjatë realizimit të të drejtës për qasje të lirë në informacione në kuadër të Komunës së Strugës.

Server Shashko

e-mail: s.shashko@struga.gov.mk

Egzona Elmazi

e-mail: e.elmazi@struga.gov.mk

  • 1
  • 2
Ftesë Ftesë - Akcion Humanitar   Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more