Informata me karakter publik

Kontakt

Komuna e Strugës

Tel:046/782-015, 781-223, 781-335

Faks: 046/781-434

e-mail: info@struga.gov.mk 

___________________________________________________________________________________________

Person i  autorizuar për mardhënie me publikun

Roland Amzai

e mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tel:  070-268-681

___________________________________________________________________________________________


Në bazë të nenit 9 të Ligjit për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014), Komuna e Strugës përpiloi

LISTË

të informatave me karakter publik në Komunën e Strugës

Informatat me të cilat disponon Komuna e Strugës, të përcaktuara si informata me karakter publik, janë këto:

LISTA E INFORMATAVE ME KARAKTER PUBLIK NË KOMUNËN E STRUGËS


___________________________________________________________________________________________

Persona të autorizuar për dhënien e të dhënave me karakter publik si dhe me qytetarët të cilët kanë një llojë shkalle aftësie të kufizuar:

Server Shashko

e-mail: s.shashko@struga.gov.mk

Amir Shei

e-mail: a.sheji@struga.gov.mk

Të nderuar shfrytëzues formularët për qasje të lirë në informacionet me karakter publik mund ti merrni më poshtë

FORMULAR