Tatimet dhe taksat komunale

Në pajtim me politikat ekonomike, për realizimin e të drejtave dhe obligimeve të përditshme, komunat financohen nga burimet vetanake të të ardhurave dhe nga burimet tjera të financimit. Burimet vetanake të të ardhurave janë tatimet dhe kompensimet lokale dhe taksat të përcaktuara me ligj. Komuna, në kuadër të ligjit, e përcakton lartësinë e tatimeve, kompensimeve dhe taksave. Nga ana tjetër, komuna financohet edhe nga dotacionet shtetërore dhe nga burimet tjera të paraparë me ligj. Në kuadër të kompetencave, komuna në mënyrë të pavarur disponon me të ardhurat[1]

Në bazë të ligjit[2], burime të financimit të komunës janë burimet vetanake të të ardhurave, dotacionet e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, nga buxhetet e fondeve dhe nga huamarrja. Burimet vetanake të të ardhurave janë:

·         tatimet lokale të përcaktuara me ligj (tatimi mbi pronë, tatimi mbi trashëgimi dhe dhuratë, tatimi mbi qarkullimin e patundshmërive, tatime tjera sipas ligjit),

·         taksa lokale të përcaktuara me ligj (taksa komunale, taksa administrative dhe taksa të tjera sipas ligjit),

·         kompensime lokale të përcaktuara me ligj (kompensim për rregullimin e tokës ndërtimore, kompensim për veprimtari publike, kompensim për plane hapësinore dhe urbanistike, kompensime të tjera sipas ligjit),

·         të ardhura nga pronësia (të ardhura nga qeradhënia, të ardhura nga kamatë-interesi, të ardhura nga shitja e pronës me shitjen e të cilës nuk çrregullohen funksionet dhe kompetencat publike),

·         të ardhura nga donacionet,

·         të ardhura nga dënimet në para të përcaktuara me ligj,

·         të ardhura nga vetëkontributi dhe

·         të ardhura të tjera të përcaktuara me ligj. 

 



[1]Ligji për vetëqeverisje lokale, neni 11

[2]Ligji për financim të njësive të vetëqeverisjes lokale, neni 3 dhe 4

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more