Turizmi

Turizmi paraqet shumë të raporteve dhe dukurive që dalin nga udhëtimi dhe qëndrimi i turistëve në një vend, ku udhëtimi dhe qëndrimi i tillë nuk bazohet në banim të përhershëm dhe nëse me këtë nuk është lidhur kryerja e ndonjë veprimtarie ekonomike.  Turist paraqet çdo person, i cili për shkaqe pushimi, rekreacioni, shëndetësie, familjare dhe religjioze, debate dhe tubime publike realizon të paktën një bujtje jashtë vendit të banimit të përhershëm në një objekt hotelier apo objekt tjetër për akomodim të turistëve. Turizmi ndërkombëtar paraqet shumë të raporteve dhe dukurive që rezultojnë në momentin kur turisti e kalon kufirin shtetëror dhe qëndron në vendin tjetër më së paku një natë për shkaqe pushimi, rekreacioni apo ngjashëm.

Në bazë të përkufizimeve të Entit Shtetëror për Statistika të Republikës së Maqedonisë, turist paraqet çdo person, i cili qëndron përkohësisht në një vend jashtë vendit të banimit të përhershëm dhe atje kalon më së paku një natë në objekt hotelier ose në ndonjë objekt tjetër për akomodim. Turist vendas paraqet person me vendbanim të përhershëm në Republikën e Maqedonisë, i cili qëndron përkohësisht në vend tjetër jashtë vendbanimit të përhershëm dhe kalon më së paku një natë në objekt hotelier ose në ndonjë objekt tjetër për akomodim për turistët. Turist i huaj paraqet person me vendbanim të përhershëm jashtë Republikës së Maqedonisë, i cili qëndron përkohësisht në Republikën e Maqedonisë dhe kalon më së paku një natë në objekt hotelier ose në objekt tjetër për akomodim për turistët.

Karakteristikat kryesore të turizmit në Komunën e Strugës janë:

-          Pozita e volitshme gjeografike dhe infrastruktura rrugore relativisht e zhvilluar,

-          Klima e mesme kontinentale me nivel të lartë të insolacionit gjatë tërë vitit,

-          Fondi i jashtëzakonshëm i botës bimore dhe shtazore me forma endemike të gjallesave,

-          Hapësira natyrore të mbrojtura dhe të ruajtura,

-          Histori dhe trashëgimi të pasur me një numër të konsiderueshëm të lokaliteteve arkeologjike, kulturore dhe historike,

-          Vargmale me kushte tepër të volitshme për zhvillimin e turizmit dimëror,

-          Traditë e theksuar e mikpritjes dhe folklorit,

-          Ushqim i shëndetshëm dhe tradicional,

-          Manifestime kulturore me karakter origjinal dhe shumëvjeçar.

 

 

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more