Komisionet që funksionojnë në kuadër të Këshillit

 

Ø  Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërime

1.       Inaet Dani - kryetar,

2.       Elena Llazareska – anëtar ,

3.       Valentina Pereska – anëtar ,

4.       Kaim Dauti  - anëtar ,

5.       Ilija Pejoski - anëtar ,

Ø  Komisionit për financa dhe buxhet  dhe zhvillim ekonomik lokal

1.       Zaide Gjura – Kryetar,

2.       Borjanka Jovanoska – anëtar,

3.       Raif Mirseloski – anëtar,

4.       Edmond Vejseli – anëtar,

5.       Ilija Pejoski – anëtar.

Ø  Komisionit për urbanizëm

1.       Murat Asanoski– Kryetar,

2.       Aco Gjuroski – anëtar,

3.       Emin Kupa – anëtar,

4.       Alen Dereban – anëtar,

5.       Ilija Pejoski – anëtar.

Ø  Komisionit për veprimtari shoqërore

1.       Elena Llazareska – Kryetar,

2.       Inaet Dani – anëtar,

3.       Alen Dereban – anëtar,

4.       Borjanka Jovanoska – anëtar,

5.       Kaim Dauti – anëtar.

Ø  Komisionit për veprimtari publike dhe komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

1.       Resul Kaba – Kryetar,

2.       Arbnor Musa – anëtar,

3.       Berat Kolonja – anëtar,

4.       Dejan Paunoski – anëtar,

5.       Raif Mirseloski – anëtar.

Ø  Komisionit për turizëm

1.       Nikolina Vellkoska Gligoroska – Kryetar,

2.       Ferzije Lleshi – anëtar,

3.       Arbnor Musa – anëtar,

4.       Berat Kolonja – anëtar,

5.       Valentina Pereska – anëtar.

Ø  Komisionit për vetëqeverisje vendore

1.       Ermis Kala – Kryetar,

2.       Dejan Paunoski – anëtar,

3.       Berat Kolonja – anëtar,

4.       Samir Juskoski – anëtar,

5.       Bashkim Karimanoski – anëtar.

Ø  Komisionit për bashkëpunim me OJQ

1.       Imer Imeri – Kryetar,

2.       Emina Memishoska Sherifoska – anëtar,

3.       Alen Dereban – anëtar,

4.       Aco Gjuroski – anëtar,

5.       Inaet Dani – anëtar.

Ø  Komisionit për avancimin e të drejtave të barabarta midis gjinive

1.       Valentina Pereska – Kryetar,

2.       Ferzije Lleshi – anëtar,

3.       Jasmina Canoska – anëtar,

4.       Elena Llazareska – anëtar,

5.       Emina Memishoska Sherifoska – anëtar.

Ø  Кomisionit Statutor -  juridik

1.       Resul Kaba – Kryetar,

2.       Murat Asanoski – anëtar,

3.       Imer Imeri – anëtar,

4.       Alen Dereban – anëtar,

5.       Nikolina Vellkoska Gligoroska – anëtar.

Ø  Komisionit për shënimin e festave dhe manifestimeve, ndarjen e çmimeve dhe mirënjohjeve

1.       Borjanka Jovanoska – Kryetar,

2.       Murat Asanoski – anëtar,

3.       Arbnor Musa – anëtar,

4.       Ferzije Lleshi – anëtar,

5.       Valentina Pereska – anëtar.

Kompetencat

Këshilli i komunës i përbërë nga përfaqësues të qytetarëve është kompetent për:

• aprovimin e statutit dhe dispozitave tjera të komunës,

• aprovimin e buxhetit të komunës dhe llogarinë vjetore të komunës,

• përcaktimin e lartësisë së burimeve të të ardhurave personale për fi nancim të komunës, në suazat e përcaktuara me ligj,

• themelimin e shërbimeve publike, në suazat e kompetencave të komunës dhe bën mbikëqyrje mbi punën e tyre,

• emërimin e anëtarëve të bordeve drejtuese të shërbimeve publike, që i themelon,

• aprovimin e planeve për punë dhe planeve fi nanciare për fi nancimin e shërbimeve publike, që i ka themeluar komuna,

• aprovimin e raportit për kryerjen e buxhetit dhe aprovimin e llogarisë vjetore të komunës,

• vendos për dhënien e lejës për kryerje të veprimtarisë me interes publik, me rëndësi lokale në pajtim me ligj,

• aprovomin e raportit për punë dhe llogarive vjetore të shërbimeve publikë, që i ka themeluar komuna,

• vendosje për mënyrën e përdorimit të pronësisë së komunës,

• vendosje për mënyrën e kryerjes së kontrollit financiar të buxhetit të komunës, në pajtim me ligj,

• zgjedhje të personit, i cili udhëheq me njësinë lokale të Ministrisë për punë të brendshme, në pajtim me ligj,

• shqyrtim dhe aprovim të raportit për siguri publike në territorin e komunës, të cilin e dorëzon deri te ministri për punë të brendshme dhe avokati popullor.

Lista e Këshilltarëve të Komunës së Strugës mandati 2017-2021


REPUBLIKA E MAQEDONISË

KOMUNA E STRUGËS

L I S T A

E KËSHILLTARËVE TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË STRUGËS

 

Nr.

Emri dhe mbiemri

1.

Alen Dereban

2.

Arbnor Musa

3.

Aco Gjuroski

4.

Bashkim Karimanoski

5

Berat Kolonja

6.

Borjanka Jovanoska

7.

Valentina Pereska

8.

Dejan Paunoski

9.

Edmond Vejseli

10.

Elena Llazareska

11.

Emin Kupa

12.

Emina Sherifoska Memishoska

13.

Ermis Kala

14.

Zaide Gjurra

15.

Ilija Pejoski

16.

Imer Imeri

17.

Inaet Dani

18.

Jasmin Qazimoski

19.

Jasmina Canoska

20.

Kaim Dauti

21.

Murat Asanoski

22.

Nikolina V.Gligoroska

23.

Raif Mirseloski

24.

Rajmonda Mamudi

25.

Resul Kaba

26.

Samir Juskoski

27.

Ferzije Lleshi

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more