Komisionet që funksionojnë në kuadër të Këshillit

Komisioni për shënimin e festave dhe manifestimeve, me përbërje:

1.       Nikolina Velkovska- kryetare

2.       Miranda Bauta- anëtare

3.       Muamedin Istrefi- anëtar

4.       Ardian Demiri- anëtar

5.       Juliana Zunoska- anëtare

Komisioni për bashkëpunim me organizatat joqeveritare:

1.       Ardijana Ajrulai- kryetare

2.       Arban Lita- anëtar

3.       Goran Hiohi- Anëtar

4.       Muamedin Istrefi- anëtar

5.       Lion Dauti- anëtar

Komisioni për vetëqeverisje vendore:

1.       Juliana Zunoska- Kryetare

2.       Kushtrim Murtishi- anëtar

3.       Zoran Stefanoski- anëtar

4.       Muamedin Istrefi- anëtar

5.       Lion Dauti- anëtar

Komisioni për promovimin  e barazisë gjinore, me përbërje:

1.       Miranda Bauta- kryetare

2.       Dhurata Beqiri- anëtare

3.       Brankica Marinoska- anëtare

4.       Nedim Canoski- anëtare

5.       Goran Hiohi- anëtar

Komisioni për të çeshtje statutore jurdike

1.       Ardian Demiri- kryetar

2.       Dame Llozhanoski- anëtar

3.       Abdulla Qazimoski- anëtar

4.       Kushtrim Murtishi- anëtar

5.       Gjoko Ilioski- anëtar

Komisioni për marëdhënie ndëretnike:

1.       Melaim Nazifi- shqiptar

2.       Dragica Poposka- maqedonase

3.       Surija Cane- turk

4.       Naxhi Neziri- Egjiptian

5.       Rade Nastoski- Vllah

6.       Sait Alimi- rom

Këshilli për shëndet publik:

1.       Mustafa Zabzun- kryetar

2.       Dean Gogoski

3.       Goce Poposki

4.       Selami Zhaku

5.       Mirçe Misoski

Komisioni për vlerësim dhe vërtetim të lartësisë së dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe të tjera:

1.       Goran Hiohi- kryetar

2.       Pullum Abedini- anëtar

3.       Dame Llozhankoski- anëtar

4.       Arslan Istrefi- anëtar

5.       Fejzi Ziba- anëtar

Komisioni për financa dhe buxhet dhe zhvillim ekonomik lokal:

1.       Mustafa Zabzun- kryetar

2.       Risto Qushoski- anëtar

3.       Nazmije Merko Zabzun- anëtar

4.       Abdullah Qazimoski- anëtar

5.       Mirçe Axhioski- anëtar

Komisioni për veprimtari publike dhe komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor:

1.       Lion Dauti- kryetar

2.       Juliana Zunoska- anëtare

3.       Agim Shaqiri- anëtar

4.       Irina Mirçeska- anëtare

5.       Adrian Demiri- anëtar

Komisioni për urbanizëm:

1.       Mirçe Axhioski- kryetar

2.       Granit Lena- anëtar

3.       Arban Lita- anëtar

4.       Dame Llozhanoski- anëtar

5.       Fitni Dalipi- anëtar

Komisioni për turizëm:

1.       Irina Mirçeska- kryetare

2.       Fitni Dalipi- anëtar

3.       Granit Lena- anëtar

4.       Pero Petkoski- anëtar

5.       Dhurata Beqiri- anëtare

Komisioni për veprimtari shoqërore:

1.       Nazmije Merko Zabzun- kryetare

2.       Adem Demishoski- anëtar

3.       Brankica Marinoska- anëtare

4.       Lion Dauti- anëtar

5.       Goran Hiohi- anëtar

Kompetencat

Këshilli i komunës i përbërë nga përfaqësues të qytetarëve është kompetent për:

• aprovimin e statutit dhe dispozitave tjera të komunës,

• aprovimin e buxhetit të komunës dhe llogarinë vjetore të komunës,

• përcaktimin e lartësisë së burimeve të të ardhurave personale për fi nancim të komunës, në suazat e përcaktuara me ligj,

• themelimin e shërbimeve publike, në suazat e kompetencave të komunës dhe bën mbikëqyrje mbi punën e tyre,

• emërimin e anëtarëve të bordeve drejtuese të shërbimeve publike, që i themelon,

• aprovimin e planeve për punë dhe planeve fi nanciare për fi nancimin e shërbimeve publike, që i ka themeluar komuna,

• aprovimin e raportit për kryerjen e buxhetit dhe aprovimin e llogarisë vjetore të komunës,

• vendos për dhënien e lejës për kryerje të veprimtarisë me interes publik, me rëndësi lokale në pajtim me ligj,

• aprovomin e raportit për punë dhe llogarive vjetore të shërbimeve publikë, që i ka themeluar komuna,

• vendosje për mënyrën e përdorimit të pronësisë së komunës,

• vendosje për mënyrën e kryerjes së kontrollit financiar të buxhetit të komunës, në pajtim me ligj,

• zgjedhje të personit, i cili udhëheq me njësinë lokale të Ministrisë për punë të brendshme, në pajtim me ligj,

• shqyrtim dhe aprovim të raportit për siguri publike në territorin e komunës, të cilin e dorëzon deri te ministri për punë të brendshme dhe avokati popullor.