Komisionet që funksionojnë në kuadër të Këshillit

 

Ø  Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërime

1.       Inaet Dani - kryetar,

2.       Elena Llazareska – anëtar ,

3.       Valentina Pereska – anëtar ,

4.       Kaim Dauti  - anëtar ,

5.       Ilija Pejoski - anëtar ,

Ø  Komisionit për financa dhe buxhet  dhe zhvillim ekonomik lokal

1.       Zaide Gjura – Kryetar,

2.       Borjanka Jovanoska – anëtar,

3.       Raif Mirseloski – anëtar,

4.       Edmond Vejseli – anëtar,

5.       Ilija Pejoski – anëtar.

Ø  Komisionit për urbanizëm

1.       Murat Asanoski– Kryetar,

2.       Aco Gjuroski – anëtar,

3.       Emin Kupa – anëtar,

4.       Alen Dereban – anëtar,

5.       Ilija Pejoski – anëtar.

Ø  Komisionit për veprimtari shoqërore

1.       Elena Llazareska – Kryetar,

2.       Inaet Dani – anëtar,

3.       Alen Dereban – anëtar,

4.       Borjanka Jovanoska – anëtar,

5.       Kaim Dauti – anëtar.

Ø  Komisionit për veprimtari publike dhe komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

1.       Resul Kaba – Kryetar,

2.       Arbnor Musa – anëtar,

3.       Berat Kolonja – anëtar,

4.       Dejan Paunoski – anëtar,

5.       Raif Mirseloski – anëtar.

Ø  Komisionit për turizëm

1.       Nikolina Vellkoska Gligoroska – Kryetar,

2.       Ferzije Lleshi – anëtar,

3.       Arbnor Musa – anëtar,

4.       Berat Kolonja – anëtar,

5.       Valentina Pereska – anëtar.

Ø  Komisionit për vetëqeverisje vendore

1.       Ermis Kala – Kryetar,

2.       Dejan Paunoski – anëtar,

3.       Berat Kolonja – anëtar,

4.       Samir Juskoski – anëtar,

5.       Bashkim Karimanoski – anëtar.

Ø  Komisionit për bashkëpunim me OJQ

1.       Imer Imeri – Kryetar,

2.       Emina Memishoska Sherifoska – anëtar,

3.       Alen Dereban – anëtar,

4.       Aco Gjuroski – anëtar,

5.       Inaet Dani – anëtar.

Ø  Komisionit për avancimin e të drejtave të barabarta midis gjinive

1.       Valentina Pereska – Kryetar,

2.       Ferzije Lleshi – anëtar,

3.       Jasmina Canoska – anëtar,

4.       Elena Llazareska – anëtar,

5.       Emina Memishoska Sherifoska – anëtar.

Ø  Кomisionit Statutor -  juridik

1.       Resul Kaba – Kryetar,

2.       Murat Asanoski – anëtar,

3.       Imer Imeri – anëtar,

4.       Alen Dereban – anëtar,

5.       Nikolina Vellkoska Gligoroska – anëtar.

Ø  Komisionit për shënimin e festave dhe manifestimeve, ndarjen e çmimeve dhe mirënjohjeve

1.       Borjanka Jovanoska – Kryetar,

2.       Murat Asanoski – anëtar,

3.       Arbnor Musa – anëtar,

4.       Ferzije Lleshi – anëtar,

5.       Valentina Pereska – anëtar.

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more