Kompetencat

Këshilli i komunës i përbërë nga përfaqësues të qytetarëve është kompetent për:

• aprovimin e statutit dhe dispozitave tjera të komunës,

• aprovimin e buxhetit të komunës dhe llogarinë vjetore të komunës,

• përcaktimin e lartësisë së burimeve të të ardhurave personale për fi nancim të komunës, në suazat e përcaktuara me ligj,

• themelimin e shërbimeve publike, në suazat e kompetencave të komunës dhe bën mbikëqyrje mbi punën e tyre,

• emërimin e anëtarëve të bordeve drejtuese të shërbimeve publike, që i themelon,

• aprovimin e planeve për punë dhe planeve fi nanciare për fi nancimin e shërbimeve publike, që i ka themeluar komuna,

• aprovimin e raportit për kryerjen e buxhetit dhe aprovimin e llogarisë vjetore të komunës,

• vendos për dhënien e lejës për kryerje të veprimtarisë me interes publik, me rëndësi lokale në pajtim me ligj,

• aprovomin e raportit për punë dhe llogarive vjetore të shërbimeve publikë, që i ka themeluar komuna,

• vendosje për mënyrën e përdorimit të pronësisë së komunës,

• vendosje për mënyrën e kryerjes së kontrollit financiar të buxhetit të komunës, në pajtim me ligj,

• zgjedhje të personit, i cili udhëheq me njësinë lokale të Ministrisë për punë të brendshme, në pajtim me ligj,

• shqyrtim dhe aprovim të raportit për siguri publike në territorin e komunës, të cilin e dorëzon deri te ministri për punë të brendshme dhe avokati popullor.

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more