Lista e Këshilltarëve të Komunës së Strugës mandati 2017-2021


REPUBLIKA E MAQEDONISË

KOMUNA E STRUGËS

L I S T A

E KËSHILLTARËVE TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË STRUGËS

 

Nr.

Emri dhe mbiemri

1.

Alen Dereban

2.

Arbnor Musa

3.

Aco Gjuroski

4.

Bashkim Karimanoski

5

Berat Kolonja

6.

Borjanka Jovanoska

7.

Valentina Pereska

8.

Dejan Paunoski

9.

Edmond Vejseli

10.

Elena Llazareska

11.

Emin Kupa

12.

Emina Sherifoska Memishoska

13.

Ermis Kala

14.

Zaide Gjurra

15.

Ilija Pejoski

16.

Imer Imeri

17.

Inaet Dani

18.

Jasmin Qazimoski

19.

Jasmina Canoska

20.

Kaim Dauti

21.

Murat Asanoski

22.

Nikolina V.Gligoroska

23.

Raif Mirseloski

24.

Rajmonda Mamudi

25.

Resul Kaba

26.

Samir Juskoski

27.

Ferzije Lleshi

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more