Kompetencat

Kompetencat e kryetarit mund te ndahen ne dy pjese: punet ne kompetence te komunes dhe udheheqja e administrates komunale.

Ne kryerjen e kompetencave te komunes, kryetari ikomunes

• perfaqeson dhe prezenton komunen

• kontrollon ligjshmerine e dispozitave te keshillit

• publikon dispozitat ne gazeten zyrtare te komunes

• siguron kryerjen e vendimeve te keshillit te komunes

• siguron kryerjen e puneve, te cilat me ligj i jane deleguar komunes

• deri te keshilli i komunes, dorezon iniciativa dhe propozime per sjellje te dispozitave

• propozon buxhetin dhe llogarine vjetore te buxhetit te komunes

• ben realizimin e buxhetit te komunes

• emeron drejtore te ndermarrjeve publike te themeluara

nga ana e komunes, me ndihme te konkursit

• rregullisht informon keshillin e komunes per kryerjen e obligimeve te tij ne pajtim me statutin e komunes

• zgjidh pune administrative per te drejta, obligime dhe interese te personave juridik dhe fizik. Per kryerje te kesaj kompetence, kryetari i komunes mund te autorizoje nepunes,udheheqes zyrtare te drejtoje proceduren dhe te vendose ne pune administrative, si dhe te nenshkruaje.

Gjate udheheqjes me administraten komunale:

• jep propozim-vendim deri te keshilli i komunes per organizim te administrates se komunes

• sjell rregullore per sistematizim

• udheheq me administraten e komunes 

• vendos per punesim, te drejtat, obligimet dhe pergjegjesite e te punesuarve, nese nuk eshte percaktuar ndryshe me ligj tjeter.

Biografia

    Dr. Ziadin Sela, ka lindur më 01.11.1972, në fshatin Livadhi të Strugës. Rrjedh nga një familje e formuar me taban kombëtar dhe arsimdashëse. Shkollimin fillor e ka kryer në vendlindje, për të vazhduar shkollën e mesme në shkollën e mesme “Sami Frashëri” në Prishtinë, në drejtimin matematiko-natyror.

          Pas përfundimit të shkollës së mesme, vazhdon studimet në Fakultetin e mjekësisë në Universitetin e Tiranës (1992-1998).

Gjatë krizës-luftës së Kosovës, më 1999, është angazhuar me ekipet e Kryqit të Kuq ndërkombëtar dhe më pas, në vitin 2000-2004, punon, ushtron profesionin e mjekut në Poliklinikën  në Veleshtë.

         Në periudhën e ardhshme dy vjeçare, 2004-2006, punon në Qendrën medicinale – Ndihmën e shpejtë (Urgjencën) në Strugë.

        Nga viti 2006 – 2008, emërohet drejtor i Inspektoratit sanitar, në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Maqedonisë. Dr. Ziadin  Sela, së shpejti do të përfundojë edhe specializimin në mjekësinë interne.

        Në vitin 2009, zgjidhet kryetar i Degës së Partisë Demokratike Shqiptare në Strugë, detyrë që e ushtron deri në vitin 2011, ku si bartës i listës së deputetëve të PDSH-së, zgjidhet deputet në Parlamentin e Maqedonisë, funkcion të cilin e ka ushtruar deri më 2013. Në zgjedhjet lokale 2013, zgjidhet Kryetar i Komunës së Strugës. Është i martuar dhe ka dy fëmijë.