Kompetencat

Kompetencat e kryetarit mund te ndahen ne dy pjese: punet ne kompetence te komunes dhe udheheqja e administrates komunale.

Ne kryerjen e kompetencave te komunes, kryetari ikomunes

• perfaqeson dhe prezenton komunen

• kontrollon ligjshmerine e dispozitave te keshillit

• publikon dispozitat ne gazeten zyrtare te komunes

• siguron kryerjen e vendimeve te keshillit te komunes

• siguron kryerjen e puneve, te cilat me ligj i jane deleguar komunes

• deri te keshilli i komunes, dorezon iniciativa dhe propozime per sjellje te dispozitave

• propozon buxhetin dhe llogarine vjetore te buxhetit te komunes

• ben realizimin e buxhetit te komunes

• emeron drejtore te ndermarrjeve publike te themeluara

nga ana e komunes, me ndihme te konkursit

• rregullisht informon keshillin e komunes per kryerjen e obligimeve te tij ne pajtim me statutin e komunes

• zgjidh pune administrative per te drejta, obligime dhe interese te personave juridik dhe fizik. Per kryerje te kesaj kompetence, kryetari i komunes mund te autorizoje nepunes,udheheqes zyrtare te drejtoje proceduren dhe te vendose ne pune administrative, si dhe te nenshkruaje.

Gjate udheheqjes me administraten komunale:

• jep propozim-vendim deri te keshilli i komunes per organizim te administrates se komunes

• sjell rregullore per sistematizim

• udheheq me administraten e komunes 

• vendos per punesim, te drejtat, obligimet dhe pergjegjesite e te punesuarve, nese nuk eshte percaktuar ndryshe me ligj tjeter.

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more