Kompetencat

Kompetencat e kryetarit mund te ndahen ne dy pjese: punet ne kompetence te komunes dhe udheheqja e administrates komunale.

Ne kryerjen e kompetencave te komunes, kryetari ikomunes

• perfaqeson dhe prezenton komunen

• kontrollon ligjshmerine e dispozitave te keshillit

• publikon dispozitat ne gazeten zyrtare te komunes

• siguron kryerjen e vendimeve te keshillit te komunes

• siguron kryerjen e puneve, te cilat me ligj i jane deleguar komunes

• deri te keshilli i komunes, dorezon iniciativa dhe propozime per sjellje te dispozitave

• propozon buxhetin dhe llogarine vjetore te buxhetit te komunes

• ben realizimin e buxhetit te komunes

• emeron drejtore te ndermarrjeve publike te themeluara

nga ana e komunes, me ndihme te konkursit

• rregullisht informon keshillin e komunes per kryerjen e obligimeve te tij ne pajtim me statutin e komunes

• zgjidh pune administrative per te drejta, obligime dhe interese te personave juridik dhe fizik. Per kryerje te kesaj kompetence, kryetari i komunes mund te autorizoje nepunes,udheheqes zyrtare te drejtoje proceduren dhe te vendose ne pune administrative, si dhe te nenshkruaje.

Gjate udheheqjes me administraten komunale:

• jep propozim-vendim deri te keshilli i komunes per organizim te administrates se komunes

• sjell rregullore per sistematizim

• udheheq me administraten e komunes 

• vendos per punesim, te drejtat, obligimet dhe pergjegjesite e te punesuarve, nese nuk eshte percaktuar ndryshe me ligj tjeter.