Klima

Klima në fushëgropën e Strugës, sipas parametrave gjeografikë, është kontinentale, por për shkak të afërsisë së Detit Adriatik në Perëndim të Strugës ndihet influenca e rrymave të ngrohta të këtij deti.

Sa u përket kushteve klimaterike, temperaturat gjatë tërë viti në Strugë kanë rëndësi të veçantë, sepse janë faktorë që ndikojnë në zhvillimin e turizmit.

Temperaturat maksimale mesatare të ajrit arrijnë 270C në muajt Korrik dhe Gusht, por ndodh që gjatë sezonit veror ato të zënë gradën midis 35-380C.

Temperatura mesatare e ujit të Liqenit të Ohrit në verë arrin 260C, kurse temperatura mesatare vjetore kap rreth 120C.

Duke qenë e rrethuar me kodrina të larta malore dhe si rezultat i rrjedhës së lumit Drini i Zi, në periudhën dimërore në Strugë mbizotërojnë temperatura relativisht të ulëta, kurse gjatë  kësaj periudhe temperaturat mesatare të ajrit sillen mbi 00C, që ndikojnë në zhvillimin pozitiv të turizmit edhe në këtë stinë vjetore.

 

Numri mesatar i ditëve me temperaturë verore zë afro 80 ditë, me intensitet më të lartë gjatë muajve Korrik dhe Gusht, kurse me 2200 orë diellore në vit, Struga zë një nga vendet e para në Republikën e Maqedonisë. 

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more