Popullsia

Sipas të dhënave nga Enti statistikor shtetëror për vitin 2011, në territorin e Komunës së Strugës jetojnë 64657 banorë, 49,8% e të cilëve janë pjesëtarë të meshkujve dhe 50.2% janë pjesëtare të femrave, në një dendësi prej 130 banorë/km2, në gjithsej 50 vendbanime.

Nga numri i përgjithshëm i banorëve, 57% e popullsisë i takon komunitetit  shqiptar, 32% janë të komunitetit maqedonas, 6% të komunitetit turk, 1% të komunitetit të vllehëve dhe më pak se një përqind të popullsisë i takojnë edhe komunitetit egjyptian, rom, boshnjak, serb dhe të tjerë.