• 1
  • 2
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас nr.04-2135/1 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас   Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 02/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена (урбана единица 5 дел од блок 17- дел 2)                 Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник... Read more
О Б Ј А В А за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1и член 122 став 4 од Законот  за животна... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2016 За пополнување на работно место со унапредување                 Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more

Барај